5มี.ค.57บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างส.นักข่าวไทยและส.นักข่าวเวียดนาม

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) ร่วมกับ Mr. Pham Quoc Toan  อุปนายกสมาคมนักข่าวเวียดนาม  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557  โดยทั้งสองสมาคมจะดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ในเรื่องการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ ร่วมกัน