e-6-6-40_อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

e-6-6-40_อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)

เจ้าของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม