h-10-2-48_คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน 2

h-10-2-48_คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน 2

ผลงานข่าว จากการลงพื้นที่ สนามชายขอบข่าวของสื่อมวลชนส่วนกลาง

ผู้รวบรวมเนื้อหา   ชุติมา  นุ่นมัน และทีมคนชายข่าว

สำนักพิมพ์  โครงการสื่อสารสุขภาวะของคนชายขอบ

สนับสนุนโดย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปีพิมพ์  มิถุนายน 2555