ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม   ๒๕๖๔  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๑  คน และอนุกรรมการ ๙  คน ดังนี้

๑.นายมงคล บางประภา      นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                       ที่ปรึกษา

๒.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ ประธาน

๓.นางสาวน.รินี เรืองหนู              อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                           อนุกรรมการ

๔.ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย            อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                     อนุกรรมการ

๕.นายชุมพล แก้วแจ่ม                 อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ          อนุกรรมการ

๖. นายวัสยศ งามขำ                  อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  สมาคมฯ                                    อนุกรรมการ

๗.นายวัฒนะชัย  ยะนินทร           เหรัญญิก  สมาคมฯ                                                              อนุกรรมการ

๘.นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ    รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                      อนุกรรมการ

๙. นายชำนาญ ไชยศร                รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ      อนุกรรมการ

๑๐. นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด        นายทะเบียน สมาคมฯ                                                          อนุกรรมการ


ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม   ๒๕๖๔  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๔  คน และอนุกรรมการ ๗  คน ดังนี้

๑.นายกวี จงกิจถาวร                  อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย        ที่ปรึกษา

๒. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี      ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ                                    ที่ปรึกษา

๓. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์          อดีตนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย     ที่ปรึกษา

๔.นายมงคล บางประภา             นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย               ที่ปรึกษา

๕. ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย           อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                      ประธาน

๖.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง    อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ อนุกรรมการ

๗.นางสาวกรชนก รักษาเสรี         อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                อนุกรรมการ

๘. นางสาวเพ็ญโสภา สุคนธรักษ์   ไทยรัฐทีวี                                                                              อนุกรรมการ

๙. นางธนิดา ตัณศุภผล               อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                                อนุกรรมการ

๑๐. นายดำรงเกียรติ มาลา          ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                                      อนุกรรมการ

๑๐. นางสาวอัญชลี คงกรุต         กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                      อนุกรรมการ

๑๑. นายธีรนัย จารุวัสตร์             กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                      เลขานุการคณะอนุกรรมการ


ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ

สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม   ๒๕๖๔  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๒  คน และอนุกรรมการ ๗  คน ดังนี้

๑. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์          อดีตนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย              ที่ปรึกษา

๒. นายมงคล บางประภา             นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                    ที่ปรึกษา

๓.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง    อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ ประธาน

๔. นายวัสยศ งามขำ                  อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ                                           อนุกรรมการ

๕. นายเสด็จ บุนนาค                  อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                             อนุกรรมการ

๖. นายภานุมาศ สงวนวงษ์          ชมรมช่างภาพเพื่อเพื่อน                                                                อนุกรรมการ

๗. นายธีรนัย จารุวัสตร์               กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                              อนุกรรมการ

๘. นายธนัชพงศ์ คงสาย              ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวเนชั่น                                                              อนุกรรมการ

๙. นายชำนาญ ไชยศร                รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ              เลขานุการ คณะอนุกรรมการ


ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯประจำปี ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม   ๒๕๖๔  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๑  คน และอนุกรรมการ ๙  คน ดังนี้

๑. นายมงคล บางประภา               นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย        ที่ปรึกษา

๒.นายชุมพล แก้วแจ่ม                   อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ         ประธาน

๓.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง    อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ       อนุกรรมการ

๔. นายวัฒนะชัย ยะนินทร           เหรัญญิก สมาคมฯ                                                          อนุกรรมการ

๕. นายชำนาญ ไชยศร                   รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคม ฯ     อนุกรรมการ

๖. นายสมศักดิ์  ศรีกำเหนิด           นายทะเบียน สมาคมฯ                                                      อนุกรรมการ

๗.นางสาวธนิตา อิสรา       กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ           อนุกรรมการ

๘.นางอุษา มีชารี               กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ       อนุกรรมการ

๙.นายปรีชา หยั่งทะเล          บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์สยามรัฐ                   อนุกรรมการ

๑๐.นายกานต์ เหมสมิติ        อดีตรองเลขาธิการ สมาคมฯ                                    อนุกรรมการ             


ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม   ๒๕๖๔  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วยที่ปรึกษา  ๔   คน และอนุกรรมการ  ๑๐  คน ดังนี้

๑. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล   รองผู้อำนวยการ                   ที่ปรึกษา

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

๒. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล          กรรมการนโยบายด้านกิจการสื่อสารมวลชน         ที่ปรึกษา

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

๓. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง      กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมฯ                   ที่ปรึกษา

๔. นางสาวน.รินี เรืองหนู          อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                               ประธาน

๕.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง         อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

และเลขาธิการ สมาคมฯ                           อนุกรรมการ

๖. ดร.พรรณี อมรวิพุธพนิช               อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                อนุกรรมการ

๗. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม                 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                       อนุกรรมการ

๘. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์           อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ                  อนุกรรมการ

๙. นางภัทราวดี  ธีเลอร์         คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์        อนุกรรมการ

๑๐. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์         อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ                        อนุกรรมการ

๑๑. นายณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ            หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ                             อนุกรรมการ

๑๒. นายวัฒนะชัย  ยะนินทร             เหรัญญิก สมาคมฯ                                          อนุกรรมการ

๑๓. นายธนพล บางยี่ขัน                      สื่อมวลชนอิสระ                                            อนุกรรมการ

๑๔  นางสาวจิตวดี  เพ็งมาก               กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ            อนุกรรมการ

๑๕. นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ          รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ           เลขานุการคณะอนุกรรมการ


ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม   ๒๕๖๔  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๕ คน และอนุกรรมการ ๑๑  คน ดังนี้

๑. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์           อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย       ที่ปรึกษา

๒. นายกิตติพงศ์ นโรปการณ์       หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                                                           ที่ปรึกษา

๓. นายชนาธิป กฤษณสุวรรณ      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                                                           ที่ปรึกษา

๔. นางสาวลำยอง ปกป้อง           อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ                                    ที่ปรึกษา

๕. นายมงคล บางประภา                   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย             ที่ปรึกษา

๖. นายวัสยศ งามขำ                        อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  สมาคมฯ                                 ประธาน

๗. นายธีรนัย จารุวัสตร์                     กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                      อนุกรรมการ

๘. นายกัมปะนาท ละออง                  เครือเนชั่น                                                                       อนุกรรมการ

๙. นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม             สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.                                                      อนุกรรมการ

๑๐. นายเฉลิมวุฒิ พึ่งวงษ์ญาติ             หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                                                         อนุกรรมการ

๑๑. นายภูวเดช ฉัตรทิวาพร                 หนังสือพิมพ์มติชน                                                            อนุกรรมการ

๑๒. นายนพฤทธิ์ กมลสุวรรณ               www.BrickinfoTV.com                                                     อนุกรรมการ

๑๓. นายวัชร ปุษยะนาวิน                    หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ                                                  อนุกรรมการ

๑๔. นายสราวุฒิ ศรีเพ็ชรสัย                 หนังสือพิมพ์ข่าวสด                                                          อนุกรรมการ

๑๕. นางสาวอาภาพร เทศทองดี            หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                                                        อนุกรรมการ

๑๖. นางสาวจิตวดี  เพ็งมาก                 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                                       เลขานุการคณะอนุกรรมการ