J-12-1-31 ค่าควรเมือง

J-12-1-31 ค่าควรเมือง
ศึกษาและสร้างสรรค์โดย บ.ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จก.
เจ้าของ กรมธนารักษ์
จัดพิมพ์โดย ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด(มหาชน)
พศ. 2548