สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ขอเชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว – ภาพข่าว ประจำปี 2564

ที่ สขนท.นว. 230 /21/2563

1  ธันวาคม 2564

เรื่อง      ขอเชิญส่งผลงานข่าว - ภาพข่าว - ข่าวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลประจำปี 2564

เรียน     หัวหน้ากองบรรณาธิการ บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว หนังสือพิมพ์  และสำนักข่าวออนไลน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ประกาศเรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัลข่าว ภาพข่าว และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี  2564

ตามที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดข่าว   ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุลของมูลนิธิอิศรา  อมันตกุล สำหรับสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์  และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   เพื่อประกาศเกียรติคุณและตัดสินให้รางวัลเป็นประจำทุกปี

บัดนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินการจัดประกวด ข่าว ภาพข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ประจำปี 2564   จึงเรียนเชิญสื่อหนังสือพิมพ์ และสำนักข่าวออนไลน์ หรือ นักข่าวในสังกัดกองบรรณาธิการของท่าน ส่งผลงานประกวดชิงรางวัลดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 28  มกราคม 2565  รายละเอียดตามประกาศและหลักเกณฑ์การส่งผลงานข่าวเข้าประกวดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการส่งผลงานเข้าประกวด และขอความกรุณาเผยแพร่ข่าวการจัดประกวดครั้งนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล  บางประภา)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประสานงาน นายพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล  086-074-0005

ดาวน์โหลด จดหมายเชิญส่งผลงานเข้าประกวด ข่าว-ภาพข่าว


ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง   การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว - ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจำปี 2564

เนื่องในโอกาสวันนักข่าว 5 มีนาคม  2565  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มีโครงการจัดประกวดข่าว และภาพข่าว  ชิงรางวัล "อิศรา อมันตกุล" ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564  ขึ้น  อันเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องมาทุกปี    เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณหนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน  อันจะยังผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมสืบไป

โดยในปีนี้จะมีการจัดประกวดรวม 5 ประเภท คือ

1. ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล สำหรับสื่อหนังสือพิมพ์  2. ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล สำหรับสื่อหนังสือพิมพ์  3.ข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  สำหรับสื่อออนไลน์  4.ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  สำหรับสื่อออนไลน์  และ 5. ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

สำหรับการจัดประกวดข่าวและภาพข่าว  ประจำปี 2564 มีประเภทรางวัล ดังนี้

1. ประเภท ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล   สำหรับสื่อหนังสือพิมพ์

1.1       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 รางวัลยอดเยี่ยม

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

1.2       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 รางวัลชมเชย

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2. ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  สำหรับสื่อหนังสือพิมพ์

2.1       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 รางวัลยอดเยี่ยม

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2.2       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 รางวัลชมเชย  

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

3. ประเภท ข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  สำหรับสื่อออนไลน์

3.1       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมประจำปี 2564 รางวัลยอดเยี่ยม

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

3.2       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 รางวัลชมเชย        

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000. บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

4. ประเภท ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  สำหรับสื่อออนไลน์

4.1       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมประจำปี 2564 รางวัลยอดเยี่ยม

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

4.2       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 รางวัลชมเชย        

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000. บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

5 ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  แบ่งเป็น

5.1       รางวัล  ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัล ดีเด่น

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ  30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

5.2       รางวัล  ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัล ชมเชย

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ  10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

1.  ข่าว และ ภาพข่าว  ที่ส่งเข้าประกวด  จะต้องมีบรรณาธิการขององค์กรสื่อที่สังกัดทำหนังสือรับรองการส่งประกวด(สังกัดสื่อออนไลน์จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 1.ที่ตั้งของสำนักงาน  2. ชื่อผู้บริหาร  3.ชื่อผู้ลงทะเบียนเวบไซต์    4. ชื่อผู้รับผิดขอบทางเทคนิคของเวบไซต์  5. มีการนำเสนอข่าวสารที่หลากหลายบนเว็บไซต์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง)

2.  ข่าว ข่าวออนไลน์ ข่าวสิ่งแวดล้อม สามารถส่งประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวน  และข่าวเดียวกันสามารถส่งประกวดชิงรางวัลได้ทั้งรางวัลข่าวยอดเยี่ยม ข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล  รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่จะต้องแยกประเภทให้ชัดเจน

3.  ข่าว  ที่ส่งประกวด รางวัลข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล  ให้ปฏิบัติดังนี้

3.1 กรณีหนังสือพิมพ์ให้จัดทำสำเนาข่าวนั้นเรียงลำดับตามวันเวลา  โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ  พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ4  จัดเรียงใส่แฟ้ม จำนวน 14 ชุด

3.2 กรณีข่าวออนไลน์ ให้จัดทำสำเนาข่าวเรียงลำดับตามวันเวลา  โดยระบุวันที่โพสต์ข่าวทุกชิ้น พร้อมส่งบทย่อข่าวโดยมีเนื้อหาดังนี้  ชื่อข่าวอะไรนำเสนออะไรบ้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ วัตถุประสงค์ของข่าวคืออะไร รายงานข่าวกี่ครั้ง พร้อมส่ง link ข่าว นำเสนอข่าวรูปแบบอะไรบ้าง ผลกระทบต่อสังคมเป็นข่าวและสารคดีเชิงข่าว พิมพ์มาจำนวน 14ชุด พร้อมส่งอีเมล์มาที่  tjareporter@gmail.com

4. ข่าว ที่ส่งประกวด รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ให้ปฏิบัติดังนี้

            4.1 กรณีสื่อสิ่งพิมพ์ ให้จัดทำสำเนาข่าวเรียงลำดับตามวันเวลา  โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ  พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ4  จัดเรียงใส่แฟ้ม จำนวน 10 ชุด

            4.2 กรณีข่าวออนไลน์ ให้จัดทำสำเนาข่าวเรียงลำดับตามวันเวลา  โดยระบุวันที่โพสต์ข่าวทุกชิ้น  พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ4 พร้อมระบุ link ข่าว ส่งไฟล์มาที่อีเมล์ tjareporter@gmail.com และ thaisej@outlook.com 

5.  กรณีส่งข่าวเดียวกันเข้าประกวดชิงรางวัลทั้ง 3 ประเภท รางวัลข่าวยอดเยี่ยม รางวัลข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ผู้ส่งจะต้องทำแฟ้มสำเนาแยกต่างหากตามจำนวนชุดที่ระบุไว้ในแต่ละประเภท

6.  ข่าว และภาพข่าว ที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท  จะต้องเป็นข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อแต่ประเภทขององค์กรนั้น   ด้วยภาษาไทย  หรือ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564  ถึง  วันที่ 31 ธันวาคม 2564  สำหรับข่าวภาษาต่างประเทศ  ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย

7. ภาพข่าว ที่ส่งประกวดชิง รางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม และรางวัลภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้อัดขยายภาพข่าว  ขนาด 8  คูณ  12 นิ้ว  จำนวนภาพละ 1 ภาพ พร้อมแนบหนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์และลิงค์ภาพข่าวนั้น และไฟล์ภาพดิจิตอลมาด้วย โดยมีขนาดไฟล์ภาพตั้งแต่ 1 เมกกะไบต์ขึ้นไป และต้องเป็นไฟล์ภาพข่าวจากการถ่ายภาพไม่ใช่ไฟล์จากการสแกน หรือสำเนาภาพจากไฟล์วิดีโอ  ให้ส่งพร้อมข้อมูลภาพ ประกอบด้วย ชื่อภาพ ชื่อช่างภาพ ชื่อสังกัด วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ หรือนำเสนอภาพบนสื่อออนไลน์ บรรยายเหตุการณ์ ติดไว้ด้านหลังภาพ และส่งทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com

8.  ส่งผลงานประกวด  ข่าว  ภาพข่าว และ ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมจดหมายรับรองจากหน่วยงาน มาที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   538 / 1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2668-9422  โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันศุกร์ที่ 28  มกราคม 2565 เป็นวันสุดท้าย

หลักเกณฑ์การให้รางวัล

- หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

1. จะต้องเป็นข่าวจริง  มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง และไม่มีอคติ

2. จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมแก่ผู้อ่านทุกวัย

3. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น  คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

- หลักเกณฑ์  ภาพข่าวยอดเยี่ยม

1. จะต้องเป็นภาพมีลักษณะที่เรียกว่า ภาพข่าว เป็นภาพที่มีความสมบูรณ์ในตัวทำให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายใต้ภาพ(Pictorial) และมีเทคนิคที่ดี มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์

2. เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์สำนักข่าวจริง

3. เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย

4. ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ และห้ามดัดแปลงแก้ไขหรือตัดต่อภาพที่ส่งประกวด

5. ต้องเป็นภาพข่าวที่แสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ รวมทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ ทั้งด้านเนื้อหาและศิลปะการถ่ายภาพ

6. เป็นภาพข่าวที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว

7. ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลก็ได้

การตัดสิน  ประกาศผล  และมอบรางวัล

1.  การตัดสิน ข่าว และ ภาพข่าว  แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสิน  แต่ละชุดแยกจากกันการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ 

2.  กรณีไม่มีข่าวหรือภาพข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น  คณะกรรมการตัดสินฯ  อาจให้ได้รับรางวัลชมเชย  หรือ  งดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้

3. การประกาศผลการตัดสิน  และการมอบรางวัล  จะมีขึ้นในวันที่  5 มีนาคม 2565

ประกาศมา ณ วันที่  1 ธันวาคม 2564

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย