ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ ๒๔ (ออนไลน์)

ดาวโหลดจดหมาย ใบสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการและกำหนดการ

ที่ สขนท.นว.๒๓๐/๒๑/ ๒๕๖๔

๘ ธันวาคม  ๒๕๖๔

เรื่อง              ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ ๒๔ (ออนไลน์)

เรียน              คณบดี หัวหน้าภาควิชา อาจารย์

                   คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ หรือคณะที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ใบสมัครเข้าร่วมอบรม และโครงการ กำหนดการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ ๒๔   ขึ้นทุกวันเสาร์เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ผ่านแอปพลิเคชั่นซูม  โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกปฎิบัตินักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและกำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นปีที่ ๓-๔  ได้มีทัศนะการทำข่าวในสนามข่าวจริง โดยประยุกต์สิ่งที่เรียนมากับการลงพื้นที่ฝึกปฎิบัติจริง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้การอบรมไม่สามารถจัดแบบออนไซต์ได้ คณะทำงานจึงปรับรูปแบบการอบรมเป็นการอบรมออนไลน์  ที่ออกแบบกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมรวมกลุ่มกันเอง ลงพื้นที่ทำข่าวรอบๆมหาวิทยาลัยแทน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สมาคมฯ จึงเรียนขอเชิญท่านส่งนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ชั้นปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  โดยแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมได้ ๑-๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๓-๕ คน โดยส่งกรอกข้อมูลใบสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วส่งอีเมล์มาที่ tjareporter@gmail.com   ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  และให้นักศึกษาแต่ละคนกรอกข้อมูลออนไลน์ตามลิงค์นี้  https://bit.ly/tjapirab24

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประสานงาน  นายพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล  ๐๘๖-๐๗๔๐๐๐๕