ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 24

ระหว่างวันเสาร์ที่ 8, 15, 22, 29 มกราคม 2564

ลำดับชื่อ - นามสกุลชื่อสถาบันการศึกษา
1ชวนเจริญ ชูจินดาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2พีรดนย์ ภาคีเนตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3คนิสรา สุวรรณฉัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4วริศรา อุ่นบุญเรืองภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5ญาณัจฉรา พันธ์กว้างภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6นริศรา หฤทัยถาวรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7รัตนา วินทะชัยภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8ญาณิศา วัลยาภิรมย์ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9ณาฌารัฐ ภักดีอาสานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10ปิยาพัชร นนทะสีนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11วิทวัส ข้อสว่างนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12อัครพนธ์ ธนาภิวัฒน์นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13นันทนนท์ ทึมหวายนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14จิราภรณ์​ ทลทองมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15ชนัญชิดา พงศ์ศุภะมงคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
16ชุติกาญจน์ หน่อแก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้
17ชุติกาญจน์ กาญจนรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18ภัทรธมณฑ์ ธนเอกพิพัฒน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19นฤเบศร์ นพคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
20นริศรร ไขศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
21นธิวรรณน์ บรรณวิริยะกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
22ปวิตรา สอทามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
23นายนพคุณ วิมูลชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
24จิรสิน ใจอดทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25เจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
26กฤษดา วิวัฒนาสิริโยธีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
27อริสรา พรหมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
28สุรัสวดี  พรมดอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
29เขตโสภณ สันสำราญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
30ปภาวดี  อินทร์พรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
31กุลจีรา แก้วเขียวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
32ณัฐพล สุขเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
33สยามรัฐ ชื่นนครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
34ธนพร จำเรียงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
35ธีราภรณ์ นาคทองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
36วศิน กาละศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
37วิภาภรณ์ นนท์ศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
38รัฐพงศ์ สุขศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
39นัสรอน คงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
40นวพล เอนกอนันต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
41นริศรา มามีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
42เดือนเพ็ญ สายสุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
43บุญฑิมาภรณ์ วงษ์ทองดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
44พรพิมล แสงสว่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
45จิราวรรณ อัคราภิรมย์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
46จิราภรณ์ สุขสงวนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
47นิธิ ศรีสุธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล
48ตรัยดัมย์รงณ์ พลราชมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล
49ภูมินทร์ มุ่งซ่อนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล
50ปฏิภาณ โสวรรณะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล
51อารียา โพธิ์รังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล
52ปณิดา สิทธิพงศ์อนุกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
53ผโลทัย ชูศรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
54พิมพ์ชนก โชคพิพัฒน์พรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
55สุธิดา บัวคอมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
56มัลลิกา เวียงคำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 24

เสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

08.00-09.00น.     ผู้เข้าอบรมเข้าโปรแกรม ZOOM

09.00-10.00น.     แนะนำการอบรมพิราบน้อย-แนะนำทีมพี่เลี้ยง

10.00-10.30น.     อธิบายการอบรมพิราบน้อย รุ่น 24 (ออนไลน์ครั้งแรก)

10.30-11.00น.     แบ่งกลุ่ม-ให้เวลาพี่เลี้ยงเจอกับผู้เข้าอบรมในทีม

12.30-13.00น.     ผู้เข้าอบรมเข้าโปรแกรม ZOOM แสตนบายรอเสวนา

13.00-15.30น.     เสวนา "เมื่อฉันเริ่มต้นเป็นนักข่าวในยุค post covid"

วิทยากร คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters

คุณวรรณโชค ไชยสะอาด บรรณาธิการข่าว วอยซ์ออนไลน์

   คุณขวัญแก้ว แช่มโสภา นักข่าวThaiPBS

ผู้ดำเนินรายการ     คุณสุชาดา นิ่มนวล ผู้ประกาศ PPTV HD36 อดีตพิราบน้อยรุ่น 14

15.30-16.30น.     ทีมพี่เลี้ยงพูดคุยกับผู้เข้าอบรม เรื่องการอบรมครั้งต่อไป

เสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

08.30-09.00น.     ผู้เข้าอบรมเข้าโปรแกรม ZOOM

09.00-12.00น.     อบรมการทำวางแผนการทำข่าว pre-production

วิทยากร  คุณบุศรินทร์ วรสมิทธิ์ หัวหน้าผู้สื่อข่าว PPTV HD36

13.00-13.30น.     ผู้เข้าอบรมเข้าโปรแกรม ZOOM

13.30-16.30น.     อบรมการเล่าเรื่องด้วยภาพข่าว (ภาพวิดีโอ-ภาพนิ่ง)

วิทยากร  คุณทศพล ชัยสัมฤทธิ์ผล       ทีเอ็นเอ็น24

คุณนพฤทธิ์ กมลสุวรรณ       BrickinfoTV.com

เสารที่ 22 มกราคม 2565

08.30-10.00น.     ตรวจแผนการทำข่าว pre-production (รายกลุ่ม) กลุ่มละ 10-15 นาที

10.00-15.00น.     ลงพื้นที่แยกกลุ่มทำงาน

15.00-16.00น.     ประชุมกลุ่ม (พี่เลี้ยงดำเนินการ)

เสาร์ที่ 29 มกราคม 2565

08.30-09.00น.     ผู้เข้าอบรมเข้าโปรแกรม ZOOM

09.00-15.00น.     วิพากย์งาน

15.00-15.30น.     ปิดการอบรม