ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน     เพื่อนสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕

๒. งบดุลประจำปี ๒๕๖๔ (สามารถดาวโหลด)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๔  รับรองงบดุลประจำปี ๒๕๖๔  และเลือกตั้งกรรมการ  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ  ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม รพ. วชิระ   ถนนสามเสน และเนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ให้ความร่วมมือในการลดการเดินทาง มีการจัดสถานที่เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)   และจำกัดจำนวนผู้ร่วมประชุมในห้องประชุม  

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคม  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสมาชิกสามารถเลือกเข้าประชุมได้ทั้งแบบ on site และ on line ผ่าน application zoom (ตาม QR Code ที่ส่งมาพร้อมกันนี้)

อนึ่งในเวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศแก่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ณ วัดโบสถ์   สามเสน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง)

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86084609459?pwd=NzN0WFdnRk9MNDI1cXNEMHBEZW1BZz09

Meeting ID: 860 8460 9459
Passcode: 107005

QR Code สำหรับร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี