รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก ประจำปี 2564

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก จำนวน 69 ทุน ๆ ละ 4,000.- บาท รวมเงิน 276,000 บาท

สวัสดิการบุตรคนแรก
1.สุพัฒนา บุญธรรม สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น 5,000.00
2.สุจิตรา ขวัญวงกระจ่าง ผู้จัดการ 360 องศา 5,000.00
รวมเป็นเงิน 10,000.00


สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) ประจำปี 2564

1กนกลักษณ์ ธนรักษ์กิตติโชติ ช่อง 71                           500.00
2กาญจนา บุนปานมติชน6                        3,000.00
3จรินทร์ นุชนิศากรผู้จัดการ 360 องศา5                        2,500.00
4ชนิตา งามเหมือนนิวส์ไทม์ ออนไลน์1                           500.00
5ช่อทิพย์ คลี่แก้วผู้จัดการ 360 องศา1                           500.00
6ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยมบางกอกโพสต์2                        1,000.00
7ธิดารัตน์ เย็นสงค์ไทยรัฐ2                           600.00
8น.รินี เรืองหนูมติชน6                        3,000.00
9นพภาภรณ์ เกตุพิจิตรไทยรัฐ1                           500.00
10ปรียา ชื่นทรวงแนวหน้า2                           980.00
11พนอ หลิมไทยงามสยามรัฐ3                         1,083.50
12พรพรรณ พูลเกษมไทยรัฐ1                           500.00
13ภิญโญ อัศวสันติชัยผู้จัดการ 360 องศา2                        1,000.00
14มยุรี พัวศิริมิตรไทยรัฐ5                        2,500.00
15มยุรี วนะสุขสถิตย์ช่องวัน4                        2,000.00
16รังสรรค์ สว่างศรี สยามรัฐ3                         1,218.00
17ฤดี พิริยะพงษ์พันธ์ผู้จัดการ 360 องศา1                           500.00
18วัชรินทร์ อิ่มอารมย์มติชน1                           500.00
19วัสยศ งามขำบางกอกโพสต์6                        3,000.00
20วิภาวรรณ หาญชนะไทยรัฐ1                           300.00
21วิมล ทัศนบริบูรณ์มติชน3                         1,500.00
22วีณา โดมพนานดรสำนักข่าวอิศรา2                        1,000.00
23ศรินทร์ลักษณ์ วองเทียมไทยรัฐ6                        3,000.00
24ศุภลักษณ์ หัตถพนมสยามรัฐ3                         1,500.00
25สุชาดา ปาทานวิสามัญสมาชิกอดีตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ1                           500.00
26สุชาดา รุจิโชคมติชน3                         1,500.00
27สุดใจ บูรณะกิจวิสามัญสมาชิกอดีตหนังสือพิมพ์เดลินิวส์5                        2,500.00
28สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคลผู้จัดการ 360 องศา1                           500.00
29เสด็จ บุนนาคสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ2                        1,000.00
30เสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้านมติชน3                         1,500.00
31หทัยรัตน์ ดีประเสริฐกรุงเทพธุรกิจ4                        2,000.00
32อนุชา เจริญโพธิ์บางกอกโพสต์5                        2,500.00
33อมรรัตน์ มหิทธิกรุกข์สำนักข่าวอิศรา5                        2,500.00
34อิศรินทร์ หนูเมืองมติชน2                        1,000.00
                 48,181.50

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ประจำปี 2564

1ชนิตา งามเหมือนนิวส์ไทม์ ออนไลน์1                   3,000.00
2ธนพล ปิยสิรานนท์คนข่าวนิวส์2                   6,000.00
3บังอร ธงทองไทยรัฐ1                   3,000.00
4วิมล ทัศนบริบูรณ์มติชน1                   3,000.00
5วิมุตตา ทอมลินHoonSmart1                   2,191.00
6ศรินทร์ลักษณ์ วองเทียมไทยรัฐ2                   6,000.00
7อลันณ์ พิชิตวงศ์ ไทยรัฐ1                   3,000.00
                 26,191.00

ค่ารักษาพยาบาล สมาชิกอาวุโส (ผู้ป่วยนอก) ประจำปี 2564

1เขมชาติ ชวนะธิตอาวุโส2                        1,900.00
2เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์อาวุโส1                        1,000.00
3ฐานิศร์ สมิตานนท์ อาวุโส1                        1,000.00
4ดรุณี ไทยกมล อาวุโส2                         1,700.00
5นุสรา พินิจพงศ์อาวุโส3                        2,500.00
6ประดิษฐ์ วิโรจน์สกุลอาวุโส2                        1,260.00
7ยุทธเดช ชื่นทรวงอาวุโส1                            758.00
8รังสิไชย มณีโชติอาวุโส2                        2,000.00
9วรรณทนา ธนาวรรณกิจอาวุโส7                         6,678.00
10วันชัย วงศ์มีชัยอาวุโส6                        6,000.00
11วิชัย แสงทวีปอาวุโส12                       15,770.00
12ศิรินทิพย์ อรุณเรื่ออาวุโส4                        4,000.00
13สมาน สุดโตอาวุโส7                        6,800.00
14สุวรรณอัมพา สันติเมทนีดล อาวุโส5                        4,265.00
15อุไร วิรุณพันธ์อาวุโส9                         7,190.00
                 62,821.00

ค่ารักษาพยาบาล สมาชิกอาวุโส (ผู้ป่วยใน) ประจำปี 2564

1สมาน สุดโตอาวุโส1                        5,000.00
                   5,000.00

สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม ปี 2564-2565

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทำสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต
รับสินไหมมรณกรรม กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1ชานัญ ถือนิล                                            100,000.00
2สุขะวุฒิ วรธรรม                                             100,000.00
3ประหยัด คูณสมบัติ                                             100,000.00
4นิรันศักดิ์ บุญจันทร์                                            100,000.00
5โอฬาร จงกุลสถิตชัย                                            100,000.00
6สุวรรณอัมพา สันติเมทนีดล                                            100,000.00
7ศรีชัย เรืองไรรัตนกุล                                            100,000.00
8ธนพล ปิยสิรานนท์                                            100,000.00
                                  800,000.00

สมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี 2564

1 เลิศ อัศเวศน์
2 ธรรม เหลืองมโนธรรม
3 แถมสิน รัตนพันธ์
4 ธนพล ปิยสิรานนท์
5 สมยศ ทัพไชย
6 ศรีชัย เรืองไรรัตนกุล
7 สุวรรณอัมพา สันติเมทนีดล
8 โอฬาร จงกุลสถิตชัย
9 ประหยัด คูณสมบัติ
10 นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
11 สุขะวุฒิ วรธรรม
12 ชานัญ ถือนิล
13 มนตรี ร่มรุกข์
14 มานะ แพร่พันธ์