ประกาศเกียรติคุณ ข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักข่าวอิศรา ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประเมินผลการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ถูกปลอมลายเซ็น เพื่อนำไปเบิกจ่ายค่าอ่านงานวิชาการ ค่าที่พัก และค่าเดินทาง

เมื่อทำการตรวจสอบเบื้องต้น ได้รับคำยืนยันจากนักวิชาการที่ปรากฏชื่อในเอกสารโดยตรงว่ามีการปลอมลายเซ็นเกิดขึ้นจริง ขณะที่บางรายไม่ทราบมาก่อนว่า เคยปรากฏชื่อของตนเองในการประเมินผลงานทางวิชาการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ

ประเด็นซึ่งเป็นคุณค่าข่าวสำคัญ คือ ผลกระทบจากการได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการ ระบบการศึกษา และความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะจรรยาบรรณที่ควรเป็นเยี่ยงอย่างแก่วิชาชีพอื่น ๆ ในสังคม

แม้เป็นการตรวจสอบเพียงมหาวิทยาลัยเดียว แต่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการขยายผลไปถึงการตรวจสอบหรือการวางมาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอื่นที่มีอยู่ทั่วประเทศ

นอกจากการเป็นสำนักข่าวแรกที่รายงานเรื่องนี้ จุดเด่นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือกระบวนการรายงานข่าวเชิงสืบสวนตลอด ๑ ปี ที่มีการติดตามตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก การตรวจสอบเอกสาร และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแวดวงวิชาการะดับอุดมศึกษา คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ข่าว ‘ผ่าขบวนการปลอมลายเซ็นนักวิชาการประเมินผลงาน ผศ.-รศ. ก่อน อว. สั่งปลด 100 ตำแหน่งฯ’ โดยสำนักข่าวอิศรา เป็นข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๖๔