ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม   ๒๕๖๕  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๑  คน และอนุกรรมการ ๑๑  คน ดังนี้

๑.นายมงคล บางประภา                     นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย      ที่ปรึกษา

๒.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง          เลขาธิการ สมาคมฯ                                                  ประธาน

๓.นางสาวน.รินี เรืองหนู                     อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                    อนุกรรมการ

๔.ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย                    อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                              อนุกรรมการ

๕.นายวัฒนะชัย  ยะนินทร                  อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ       อนุกรรมการ

๖.นายวัสยศ งามขำ                             อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  สมาคมฯ                          อนุกรรมการ

๗.นายธีรนัย จารุวัสตร์                        อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ     อนุกรรมการ

๘.นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด                   เหรัญญิก  สมาคมฯ                                                   อนุกรรมการ

๙.นายชุมพล แก้วแจ่ม                        นายทะเบียน สมาคมฯ                                               อนุกรรมการ

๑๐.นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ        รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                             อนุกรรมการ

๑๑.นายชำนาญ ไชยศร                      รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯอนุกรรมการ

๑๒.นางอุษา มีชารี                              รองเลขาธิการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯอนุกรรมการ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม   ๒๕๖๕  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๒  คน และอนุกรรมการ ๙ คน ดังนี้

๑. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์          อดีตนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                ที่ปรึกษา

๒. นายมงคล บางประภา             นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                     ที่ปรึกษา

๓. นายธีรนัย จารุวัสตร์                อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ                       ประธาน

๔.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง   เลขาธิการ สมาคมฯ                                                                    อนุกรรมการ

๕. นายวัสยศ งามขำ                    อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ                                             อนุกรรมการ

๖. นายเสด็จ บุนนาค                  อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                            อนุกรรมการ

๗. นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด          เหรัญญิก สมาคมฯ                                                                      อนุกรรมการ

๘. นางสาววศินี พบูประภาพ       ผู้สื่อข่าว WorkpointTODAY                                                        อนุกรรมการ

๙. นางสาวศวิตา พูลเสถียร         ช่างภาพข่าว The Standard                                                        อนุกรรมการ

๑๐. นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์     บรรณาธิการสำนักข่าว thisable.me                                            อนุกรรมการ

๑๑. นายชำนาญ ไชยศร             รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ เลขานุการ คณะอนุกรรมการ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม   ๒๕๖๕  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๒  คน และอนุกรรมการ ๑๐  คน ดังนี้

๑. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์          อดีตนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย     ที่ปรึกษา

๒. นายวัฒนะชัย ยะนินทร           อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ              ประธาน

๓. นายสมศักดิ์  ศรีกำเหนิด         เหรัญญิก สมาคมฯ                                                                    อนุกรรมการ

๔. นายชำนาญ ไชยศร               รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคม ฯ     อนุกรรมการ

๕. นายชุมพล แก้วแจ่ม               นายทะเบียน สมาคมฯ                                                         อนุกรรมการ

๖.นางสาวธนิตา อิสรา                กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ               อนุกรรมการ

๗.นายวรพล เพชรสุทธิ์                กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ                                      อนุกรรมการ

๘.นายกานต์ เหมสมิติ                อดีตรองเลขาธิการ สมาคมฯ                                                  อนุกรรมการ      

๙.นายปรีชา หยั่งทะเล                 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ                                                                 อนุกรรมการ        

๑๐.นางสาวหนึ่งฤทัย นิวัตยะกุล    ผู้จัดการฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์                                               อนุกรรมการ

สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

๑๑.นายอรรถวุฒิ แจ่มปัญญา       เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บมจ.ซีพี ออลล์                                  อนุกรรมการ

๑๒.นางอุษา มีชารี                    รองเลขาธิการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ            อนุกรรมการ

และเลขานุการ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม   ๒๕๖๕  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๔  คน และอนุกรรมการ ๑๐  คน ดังนี้

๑.นายกวี จงกิจถาวร                 อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                 ที่ปรึกษา

๒. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี      ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ                                           ที่ปรึกษา

๓. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์         อดีตนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย               ที่ปรึกษา

๔. นายมงคล บางประภา           นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                        ที่ปรึกษา

๕. ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย           อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                                 ประธาน

๖. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง     เลขาธิการ สมาคมฯ                                                                    อนุกรรมการ

๗. นางสาวกรชนก รักษาเสรี         อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                    อนุกรรมการ

๘. นางสาวเพ็ญโสภา สุคนธรักษ์    ไทยรัฐทีวี                                                                           อนุกรรมการ

๙. นางธนิดา ตัณศุภผล               อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                                         อนุกรรมการ

๑๐. นายดำรงเกียรติ มาลา           อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                                        อนุกรรมการ

๑๑. พลเรือเอกเชษฐา ใจเปี่ยม                                                                                                       อนุกรรมการ

๑๒. ดร.วิมลิณห์ โบวีไนเซอร์         ประธานบริหาร บริษัท ฟินิกซ์ คิวซี จำกัด                                      อนุกรรมการ

๑๓. นายธีรนัย จารุวัสตร์             อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                                   อนุกรรมการ

                                             และกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                                   

๑๔. นางสาวอัญชลี คงกรุต           กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                     เลขานุการคณะอนุกรรมการ                     

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม   ๒๕๖๕  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๓  คน และอนุกรรมการ ๑๑  คน ดังนี้

๑. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล        นักวิชาการ                                                        ที่ปรึกษา

๒. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล                                    กรรมการนโยบายด้านกิจการสื่อสารมวลชน             ที่ปรึกษา

                                                                        องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

๓. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง                               กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมฯ                     ที่ปรึกษา

๔. นางสาวน.รินี เรืองหนู                                   อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                             ประธาน

๕. นายวัฒนะชัย  ยะนินทร                                 อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ อนุกรรมการ

๖. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง                           เลขาธิการ สมาคมฯ                                             อนุกรรมการ

๗. ดร.พรรณี อมรวิพุธพนิช                                  อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                      อนุกรรมการ

๘. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม                                     หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                                 อนุกรรมการ

๙. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์                       อดีตเลขาธิการ สมาคมฯ                                    อนุกรรมการ

๑๐. นางภัทราวดี  ธีเลอร์                                   คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   อนุกรรมการ

๑๑. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์                           อดีตเลขาธิการ สมาคมฯ                                  อนุกรรมการ

๑๒. นายณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ                                หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ                               อนุกรรมการ

๑๓. นายธนพล บางยี่ขัน                                    ผู้ช่วยบรรณาธิการช่าว  The Acitve                       อนุกรรมการ

                                                                         สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส    

๑๔. นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ                              รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ    เลขานุการคณะอนุกรรมการ

            ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม   ๒๕๖๕  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๕  คน และอนุกรรมการ ๑๑  คน ดังนี้

๑.นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์             อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย        ที่ปรึกษา

๒. นายกิตติพงศ์ นโรปการณ์        หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                                                                     ที่ปรึกษา

๓. นายชนาธิป กฤษณสุวรรณ       หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                                                                    ที่ปรึกษา

๔. นางสาวลำยอง ปกป้อง            อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ                                           ที่ปรึกษา

๕. นายมงคล บางประภา             นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                 ที่ปรึกษา

๖. นายวัสยศ งามขำ                   อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  สมาคมฯ                                          ประธาน

๗. นายธีรนัย จารุวัสตร์                อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ                อนุกรรมการ

๘. นายกัมปะนาท ละออง            เครือเนชั่น                                                                                  อนุกรรมการ

๙. นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม        สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.                                                               อนุกรรมการ

๑๐. นายเฉลิมวุฒิ พึ่งวงษ์ญาติ      หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                                                                  อนุกรรมการ

๑๑. นายภูวเดช ฉัตรทิวาพร         หนังสือพิมพ์มติชน                                                                      อนุกรรมการ

๑๒. นายนพฤทธิ์ กมลสุวรรณ       www.BrickinfoTV.com                                                              อนุกรรมการ

๑๓. นายวัชร ปุษยะนาวิน            หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ                                                          อนุกรรมการ

๑๔. นายสราวุฒิ ศรีเพ็ชรสัย         หนังสือพิมพ์ข่าวสด                                                                    อนุกรรมการ

๑๕. นางสาวอาภาพร เทศทองดี    หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                                                                 อนุกรรมการ

๑๖. นายวรพล เพชรสุทธิ์             หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                                            เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษา สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม   ๒๕๖๕  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษา สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ คน ดังนี้

นายมานิจ   สุขสมจิตร                                 นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๗,๒๕๑๘)

นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร                           นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๒๑)

นายสุนทร  ทาซ้าย                                      นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๒๓)

นางบัญญัติ  ทัศนียะเวช                               นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๔,๒๕๓๕)

นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ                              นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๖,๒๕๓๗)

นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์                              นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๘,๒๕๓๙)

นางชุติมา บูรณรัชดา                                   นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐,๒๕๔๑)

นายกวี      จงกิจถาวร                                  นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๒)

                                                                   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                   (พ.ศ. ๒๕๔๓,๒๕๔๔)

นายบัณฑิต  รัชวัฒนะธานินทร์                     นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

                                                                   (พ.ศ. ๒๕๓๑,๒๕๓๒,๒๕๓๔,๒๕๓๕)

นายสมาน สุดโต                                          นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

                                                                   (พ.ศ. ๒๕๔๐)

นายสุวัฒน์   ทองธนากุล                                นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                   (พ.ศ. ๒๕๔๑,๒๕๔๒)

นายวีระ  ประทีปชัยกูร                                 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                   (พ.ศ. ๒๕๔๕,๒๕๔๖)

นางผุสดี  คีตวรนาฎ                                     นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                   (พ.ศ. ๒๕๔๗,๒๕๔๘)

                                                                   และประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส (พ.ศ. ๒๕๖๓, ๒๕๖๔)

นายภัทระ  คำพิทักษ์                                     นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๙)

นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส                         นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                   (พ.ศ. ๒๕๕๐,๒๕๕๑)

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์                         นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                   (พ.ศ. ๒๕๕๒,๒๕๕๓)

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                            นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                   (พ.ศ. ๒๕๕๔,๒๕๕๕)

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์                               นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                   (พ.ศ. ๒๕๕๖,๒๕๕๗)

นายวันชัย วงศ์มีชัย                                      นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                   (พ.ศ. ๒๕๕๘,๒๕๕๙)

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์                              นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                   (พ.ศ. ๒๕๖๐,๒๕๖๑)