ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษา สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม   ๒๕๖๕  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษา สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ คน ดังนี้

นายมานิจ   สุขสมจิตร                                 นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๗,๒๕๑๘)

นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร                             นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๒๑)

นายสุนทร  ทาซ้าย                                     นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๒๓)

นางบัญญัติ  ทัศนียะเวช                               นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๔,๒๕๓๕)

นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ                              นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๖,๒๕๓๗)

นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์                              นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๘,๒๕๓๙)

นางชุติมา บูรณรัชดา                                   นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐,๒๕๔๑)

นายกวี      จงกิจถาวร                                 นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๒)

                                                                  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                  (พ.ศ. ๒๕๔๓,๒๕๔๔)

นายบัณฑิต  รัชวัฒนะธานินทร์                       นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

                                                                  (พ.ศ. ๒๕๓๑,๒๕๓๒,๒๕๓๔,๒๕๓๕)

นายสมาน สุดโต                                         นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

                                                                  (พ.ศ. ๒๕๔๐)

นายสุวัฒน์   ทองธนากุล                               นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                  (พ.ศ. ๒๕๔๑,๒๕๔๒)

นายวีระ  ประทีปชัยกูร                                 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                  (พ.ศ. ๒๕๔๕,๒๕๔๖)

นางผุสดี  คีตวรนาฎ                                     นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                  (พ.ศ. ๒๕๔๗,๒๕๔๘)

                                                                  และประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส (พ.ศ. ๒๕๖๓, ๒๕๖๔)

นายภัทระ  คำพิทักษ์                                     นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๙)

นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส                           นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                  (พ.ศ. ๒๕๕๐,๒๕๕๑)

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์                           นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                  (พ.ศ. ๒๕๕๒,๒๕๕๓)

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                             นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                  (พ.ศ. ๒๕๕๔,๒๕๕๕)

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์                                นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                  (พ.ศ. ๒๕๕๖,๒๕๕๗)

นายวันชัย วงศ์มีชัย                                      นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                  (พ.ศ. ๒๕๕๘,๒๕๕๙)

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์                                 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                                                                  (พ.ศ. ๒๕๖๐,๒๕๖๑)