แจ้งความคืบหน้า กระบวนการออกปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อชุดใหม่ (รอบแรก) 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน นายธีรนัย จารุวัสตร์ ผู้อำนวยการ “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม” (ศปสช.) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ระบุว่า กระบวนการพิจารณาการแจกจ่ายปลอกแขนสัญลักษณ์สำหรับสื่อมวลชนในสถานการณ์ชุดใหม่ (รอบแรก) ให้แก่สำนักข่าวต่างๆ เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ตามรายนามที่ปรากฏด้านล่าง พิจารณาร่วมกันและมีมติอนุมัติปลอกแขน ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 

รายละเอียดการพิจารณาขอปลอกแขนมีดังต่อไปนี้  

ผู้ร้องขอปลอกแขนเข้าเกณฑ์รวม 76 สำนัก/องค์กร แบ่งเป็นสื่อไทย 40 แห่ง สื่อต่างประเทศ 33 แห่ง และเอเจนซี่ภาพข่าว (news photo agency) 4 แห่ง 

ผู้ร้องขอปลอกแขนไม่เข้าเกณฑ์รวม 14 สำนัก/องค์กร สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากขาดคุณสมบัติที่กำหนดว่า "ต้องเป็นสำนักข่าวที่รายงานข่าวสารเป็นกิจลักษณะ" ขณะที่บางส่วนไม่มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารเป็นของตนเอง

นายธีรนัยกล่าวด้วยว่า ศปสช. ได้ส่งอีเมล์แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องขอปลอกแขนทุกท่านทราบแล้ว สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ ให้รวบรวมเอกสารยืนยันตนเองและกรอกรายละเอียดต่างๆ ตามที่ได้แจ้งในอีเมล์ ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 เมษายน 2565 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่อีเมล์ tjareporter@gmail.com ส่วนในกรณีของผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออุทธรณ์ได้ที่ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com เช่นกัน

ทั้งนี้ นายธีรนัยกล่าวด้วยว่า ปลอกแขนสื่อมวลชนเป็นสัญลักษณ์บอกฝ่ายที่กำหนดร่วมกันโดย ศปสช. มิได้เป็น “ใบอนุญาต” สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานใดๆ นำไปกำหนดเป็นเงื่อนไขหรือกีดกันการเข้าพื้นที่ชุมนุม นอกจากนี้ การรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ เป็นสิทธิที่ย่อมกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีปลอกแขนก็ตาม 

สำหรับสื่อมวลชนที่ไม่ได้ร้องขอปลอกแขนเข้ามาทันกำหนดเวลาลงทะเบียนรอบแรกนั้น นายธีรนัยชี้แจงว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนปลอกแขนรอบที่สองในโอกาสถัดไป 

รายชื่อคณะทำงานพิจารณาปลอกแขนสื่อ

ของ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์                เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

นายนพปฏล รัตนพันธ์                             รองเลขาธิการ คนที่ 1 สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นายชูชาติ เพ็ชรโต                                  รองเลขาธิการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์

นายเอมพงศ์ บุญญานุพงศ์                        กรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายธีรนัย จารุวัสตร์                                อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายวัสยศ งามขำ                                    อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย

นางสมฤดี ยี่ทอง                                     เลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย

นายทินณภพ พันธะนาม                          กรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา                           อุปนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นายวิชัย สอนเรือง                                  นายทะเบียนสมาคมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สหภาพแรงงงานกลางสื่อมวลชนไทย

นางสาวอัญชลี อับดุล                              ประธานสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

นายสุเมธ สมคะเน                                  เลขาธิการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย