f-8-6-28_ลุ่มนำ้สงคราม The Mekong’s Womb

f-8-6-28_ลุ่มนำ้สงคราม The Mekong's Womb

ถ่ายภาพ สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์

บรรณาธิการ และบทความ ศรัณย์ บุญประเสริฐ

โรงพิมพ์ บ.พิมพ์ดี จก.

ปีพิมพ์ มีนาคม 2565