สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี 2565  สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก จำนวน 66 คน โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี  และ 2.ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ปีนี้มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี  จำนวน 10 คน และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกจำนวน 56  คน (เรียงลำดับตามชื่อสมาชิก)

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อให้กับผู้ปกครองได้นำเงินทุนไปใช้สำหรับการศึกษาบุตร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงมีมติเลื่อนพิธีมอบทุนให้ไวขึ้นกว่าเดิม โดยจะจัดใน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  

ผู้เข้าร่วมงานส่งผลการตรวจ ATK มาทาง  email: tjareporter@gmail.com  

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี จำนวน 10 ทุน

ลำดับชื่อ-นามสกุลสมาชิก สังกัด ชื่อ-นามสกุลบุตรการศึกษาชื่อสถาบันการศึกษา 
1จันทิมา  ตันตราภรณ์ผู้จัดการ360สุทธิจิตต์ อินทรประดิษฐ์มัธยมปีที่2โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า
2นพดล  ศรีทวีกาศsmm plusเอราวัณ  ศรีทวีกาศมัธยมปีที่5โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย
3นิติ  โมราวรรณแนวหน้าชลเทพ  โมราวรรณปริญญาตรีปี2มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4พงษ์เทพ  ทับบุรีมติชนชรินพัชร  ทับบุรีมัธยมปีที่2โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
5วรรณศิริ  วงศ์วานิชประชาชาติธุรกิจปาลิดา  วงศ์วานิชมัธยมปีที่2โรงเรียนสตรีวิทยา 2
6วิบูลย์ อัศวชนานนท์มติชนฉันทัช อัศวชนานนท์มัธยมปีที่2โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
7วิษณุ  นกนาคไทยรัฐณัฎฐนนท์  นกนาคมัธยมปีที่1โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
8ศรีสุดา  จันทรสีมามติชนวราลี  จันทรสีมาปริญญาตรีปี1มหาวิทยาลัยศิลปากร
9สมพงษ์  แหวนจะโป๊ะข่าวสดพงศภัค  แหวนจะโป๊ะปริญญาตรีปี1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
10เสริมศิลป์  พงษ์พานิชnews 1พัศวุฒิ  พงษ์พานิชปวช.ปี1วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม6

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 56 ทุน

ลำดับชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)สังกัดชื่อ-นามสกุล (บุตร)ศึกษาต่อระดับชั้น
1กรชนก เจนนภาภัณฑ์กิจไทยรัฐปวัสรา เจนนภาภัณฑ์กิจมัธยมปีที่6
2กัญณัฎฐ์ บุตรดีกรุงเทพธุรกิจธีรภัทร  บุตรดีมัธยมปีที่4
3กานต์  เหมสมิติthethaipress.comธัญพรพัชร  เหมสมิติอนุบาล1
4กิตติพงษ์  ตรีเมฆสยามรัฐเรืองกิตต์  ตรีเมฆประถมปีที่3
5จันทวรรณ  แก้วสุวรรณเดลินิวส์สัจจะ  แก้วสุวรรณมัธยมปีที่4
6จิรากร  พุ่มพวงไทยรัฐธนพล  พุ่มพวงปวช.ปี3
7จุไรวรรณ วงศาสนธิ์ไทยรัฐชวินธร  แสงวิเศษประถมปีที่5
8เฉลิมชัย  ยอดมาลัยแนวหน้านพปฎล  ยอดมาลัยประถมปีที่2
9ชัยฤทธิ์  ยนเปี่ยมบางกอกโพสต์ปรานต์  ยนเปี่ยมประถมปีที่5
10ชัยสิทธิ์  รอดทองแนวหน้ากัญญารัตน์  รอดทองประถมปีที่5
11ชาลี  นวธราดลมติชนณัฐกฤตา  นวธราดลอนุบาล3
12ชำนาญ ไชยศรไทยรัฐนันท์นลิน ไชยศรอนุบาล3
13ไชยรัตน์  สัมฉุนไทยรัฐอัมพรรัตน์  สัมฉุนประถมปีที่2
14ณัฎฐ์  แก้วปัดผู้จัดการ 360 องศามหาสมุทร  แก้วปัดประถมปีที่5
15ณัฐพล  ศรีภิรมย์สยามรัฐกัญศุมาภร  ศรีภิรมย์ประถมปีที่4
16ธนพร  วัฒนสุวกุลเดลินิวส์ธนัตก์  ศิริแพทย์ประถมปีที่4
17ธนัชพงศ์  คงสายกรุงเทพธุรกิจธัญดา  คงสายประถมปีที่6
18นิภาวรรณ  จันทร์เปลี่ยนไทยรัฐออนไลน์ธันยชนก  ปานเพ็งประถมปีที่5
19บังอร  ธงทองไทยรัฐวุฒิเมศ  ธงทองประถมปีที่5
20บัญชา  นันทวโนทยานไทยรัฐรุจิดา  นันทวโนทยานประถมปีที่5
21ปรัชวิน  บุญชุบเดลินิวส์ปริญต์  บุญชุบอนุบาล1
22ปรีชา หยั่งทะเลสยามรัฐอนันดา  หยั่งทะเลอนุบาล1
23ผาณิต  นิลนครเดลินิวส์ไอศูรย์  นิลนครประถมปีที่5
24พงษ์พรรณ  อ่องสะอาดเดลินิวส์ณัฐปภัสร์  อ่องสะอาดมัธยมปีที่4
25พนอ  หลิมไทยงามสยามรัฐศุภกร  หลิมไทยงามมัธยมปีที่1
26พานิช  บัณฑราภิวัฒน์เดลินิวส์พีรวิชญ์  บัณฑราภิวัฒน์มัธยมปีที่3
27พิชญะ วงษ์พักไทยรัฐพิชญ์  วงษ์พักประถมปีที่5
28พีระพรรณ  พิสิฐชัยรักษ์ผู้จัดการ 360 องศาชัญญาณ์ณัฐ  สกุลจันทร์ประถมปีที่2
29ไพโรจน์  โฉลกคงถาวรไทยรัฐพีรวิชญ์  โฉลกคงถาวรประถมปีที่5
30ภมร  มานะพรชัยเดลินิวส์กณิกา  มานะพรชัยอนุบาล3
31ภาคภูมิ ภู่กาญจน์แนวหน้าภูภูมิ ภู่กาญจน์ประถมปีที่4
32มณเฑียร  อินทะเกตุช่อง 7เอชดี ออนไลน์กุลนัดดา  อินทะเกตุมัธยมปีที่4
33มณีรัตน์ มีนาสถานีโทรทัศน์ NEWS1จันทรัสม์ มีนามัธยมปีที่2
34มณีรัตน์ สว่างคำเดลินิวส์ลัลน์รดา ศรีภูธรประถมปีที่3
35มยุรี  วนะสุขสถิตย์ช่อง วัน31กัญญาณัฐ  วนะสุขสถิตย์ประถมปีที่6
36มะลิวัณย์  ยงยุทธเนชั่น ช่อง22สุชานรี  ยงยุทธมัธยมปีที่4
37ยุพิน พงษ์ทองกรุงเทพธุรกิจภัทราภรณ์  พงษ์ทองประถมปีที่5
38รังสรรค์   สว่างศรีสยามรัฐภูริทัตตา  สว่างศรีประถมปีที่6
39รัตนา  ฤทธิ์งามผู้จัดการ 360 องศาชยพล  ฤทธิ์งามประถมปีที่3
40รุ่งชัย  คงสุขเดลินิวส์แพรววนิต  คงสุขอนุบาล2
41วชิร  สายจำปาผู้จัดการ 360 องศาธนาภรณ์  สายจำปาอนุบาล1
42วราวุธ  คูณสมบัติเดลินิวส์วราลี  คูณสมบัติมัธยมปีที่5
43วิชัย  สอนเรืองสยามรัฐชนกนาถ สอนเรืองประถมปีที่6
44วินัย  งอกอ่อนผู้จัดการ 360 องศาอาชอน  ชัยวุฒิมากรประถมปีที่5
45ศึกษา วงศ์จินดาช่อง8ชลธิชา. วงศ์จินดามัธยมปีที่5
46สมแข ปัญจวงค์คอหุ้นอริสา เครือหงษ์มัธยมปีที่4
47สมศักดิ์ นิ่มอนงค์มติชนวิชยุตม์. นิ่มอนงค์มัธยมปีที่4
48สรัญญา  จันทร์สว่างกรุงเทพธุรกิจทรงพล  จันทร์สว่างมัธยมปีที่3
49สุภพงษ์  เทียนสีบ้านเมืองออนไลน์สุรดิช  เทียนสีอนุบาล2
50สุภลัคน์  วุฒิกรีธาชัยไทยรัฐงามคุณ  จำนงค์ฤทธิ์อนุบาล1
51เสถียร  วิริยะพรรณพงศาพีพีทีวี เฮสดี 36กันยาวีร์  วิริยะพรรณพงศาประถมปีที่3
52อนุชา  เจริญโพธิ์บางกอกโพสต์อัยยวีย์  เจริญโพธิ์มัธยมปีที่5
53อาวุธ  มะณีแสงไทยโพสต์ณัฐนนท์  มะณีแสงมัธยมปีที่6
54อำนาจ ดิศขำประชาชาติธุรกิจณ นารา  ดิสขำอนุบาล3
55อุทัย เดชแพงแนวหน้าศุภวิชญ์ เดชแพงประถมปีที่6
56เอกสิทธิ์ วิริยะศักดิ์ไทยรัฐวิรินทร์นารา วิริยะศักดิ์ประถมปีที่1

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

09.00 น.                     ลงทะเบียน

10.00 น.                     กล่าวเปิดโดย นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

10.15 น.                     พิธีมอบเข็มที่ระลึกสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง

10.30 น.                     ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

10.35 น.                     พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2565

11.30 น.                     ประชุมชี้แจงสมาชิกผู้รับทุนต่อเนื่องประจำปี 2565

หมายเหตุ                 กรุณาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

และส่งผลการตรวจ ATK มาทาง email: tjareporter@gmail.com

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อกรุณากรอกลิงก์ >>> คลิ๊ก