h-10-5-24_คู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์

h-10-5-24_คู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์

บรรณาธิการ /ผู้เขียน ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล

จัดทำโดย โครงการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอกภัยและสร้างสรรค์

พิมพ์ครั้งที่ 1 พศ. 2563

ดาวโหลดหนังสือ

h-10-5-24_คู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์