k-13-2-5_พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

k-13-2-5_พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เจ้าของ กระทรวงวัฒนธรรม

โรงพิมพ์ บ.รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗)

ปีพิมพ์ พศ. 2562