คณะกรรมการ และที่ปรึกษาชมรม

 

 

คณะกรรมการ

 • ดร.เอกพล เธียรถาวร ประธาน
 • นายอรรถพล เลิศล้ำ  รองประธาน
 • ดร.กานต์ อุ่ยวิรัช กรรมการ
 • นายพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท กรรมการ
 • นายธนพล บางยี่ขัน กรรมการ
 • นางสาวเทียมใจ ทองเมือง เลขานุการ
 • นางสาวขนิษฐา สุโกมล เหรัญญิก
 • นางสาวเพทาย กันนิยม ผู้ประสานงาน
 • นายพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล ผู้ประสานงาน

ที่ปรึกษาชมรม

 • นายมงคล บางประภา
 • รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ
 • ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 • ดร.พรรณี อมรวิพุธพนิช
 • ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร
 • อ.ภัทราวดี ธีเลอร์
 • นางสาวปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง
 • นาวสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
 • นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ
 • นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ