h-10-5-26_การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

h-10-5-26_การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

บรรณาธิการผู้ช่วย สุดารัตน์ บัวศรี ฝ่ายวิชาการ

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิเทศศาสตร์

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

สำนักพิมพ์ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช