ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 25 /คำชี้แจง และกำหนดการ

ลำดับชื่อ-นามสกุลสถาบันการศึกษา
1กวินที่ คัญชิงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2กัญญารัตน์ โฉมอุปฮาดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3กานต์ ตฤติยศิริมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4จินต์จุฑา พันธุ์ทองคำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5จิรกานต์ ลีลาธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6ชลลดา ไชยโรจน์วัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7ณัฏฐศักย์ เรืองผดุงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8ณัทกร รัตนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9ธนพัฒน์ ฮ่องเฮงเส็งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
10ธนพัต ธนศักดิ์รุ่งโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
11ธัญชนก เหล่าวิเศษกุลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12ปกรณ์ แดงสีบัวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13ปณิตา พิชิตหฤทัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14พันธ์เจียร อันตรเสนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15ภวัสดา อัศวภาดามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
16ภัทราวดี แก้ววิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
17ภัทริกา บุญปั้นสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
18รดา สายชลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19ลักษมณ ศรีสวัสดิ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
20ลัดดาวัลย์ คำวิชามหาวิทยาลัยรามคำแหง
21วรันธร สุขสมวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
22ศตวรรษ น้อยใยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23ศักรินทร์ สุยแก้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง
24ศุภณัฐ หอมหวลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25สมิตา พงษ์ไพบูลย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26สุกฤตา แก้วมณีมหาวิทยาลัยนเรศวร
27สุนันทา วรรณสกุลเจริญมหาวิทยาลัยนเรศวร
28สุพัตรา ผาบมาลามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29เสาวลักษณ์ จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30อภิญญา พงษ์แสงศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
31อาตียะห์ สะนิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
32อารียา ชุมประมาณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำชี้แจง เรื่องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อยรุ่น 25

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่นักศึกษาได้แสดงความสนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 25   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 9 – วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2566   ณ ห้องประกายเพชร  ชั้น 2  โรงแรมเอเซีย (BTSราชเทวี) กรุงเทพฯ   โดยหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยเป็นหลักสูตรที่พัฒนาและจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านสื่อสารมวลชนต่อเนื่องมากกว่า 24  ปี มีนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการอบรมพิราบน้อยเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนนับพันคน   

เพื่อความเข้าใจร่วมกันขอชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมต่างๆ ดังนี้

1. การแต่งกาย

แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมีความพร้อมในการปฏิบัติการในฐานะนักข่าว

2. สิ่งที่ต้องเตรียมมา

2.1  ร่ม และเสื้อกันหนาว

2.2  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี) สำหรับใช้ในการพิมพ์ข่าว ตัดต่อ วีดิโอ และงานกราฟิก (Indesign, Photoshop)

2.3 ยาประจำตัว  กรณีที่นักศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อย สมาคมฯ ได้เตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ แต่กรณีที่นักศึกษามีโรคประจำตัวให้เตรียมยาส่วนตัวมาด้วย

2.4 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (ถ้ามี)

2.5 Handy Drive (ถ้ามี)

2.6 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ เล่มล่าสุดของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

3. วัน เวลา และสถานที่ในการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. – วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 16.00 น.  ณ ห้องประกายเพชร  ชั้น 2 โรงแรมเอเซีย (BTSราชเทวี) กรุงเทพฯ

4. การเดินทาง / การเบิกค่าพาหนะ / และการพักค้าง

4.1 การเดินทาง นักศึกษาทุกคนต้องมาพร้อมกันชั้น 2 ห้องประกายเพชร โรงแรม เอเซีย (BTSราชเทวี) กรุงเทพฯ

ของวันพฤหัสบดีที่  9 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 07.00 น. เพื่อร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยาย

4.2 การเบิกค่าพาหนะ 

- สำหรับนักศึกษาที่สถาบันการศึกษาอยู่ต่างจังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล) สมาคมฯจะสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้ ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น 2 ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น 1 ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) ตามจ่ายจริงโดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม  ส่วนค่าเดินทางไป-กลับจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสารและสถานที่อบรม สมาคมฯจะจ่ายในอัตราเหมาจ่ายคนละ 200 บาท

- สำหรับนักศึกษาที่สถาบันการศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล สมาคมฯจะจ่ายค่าพาหนะในอัตราเหมาจ่ายคนละ 200 บาท

4.3 การพักค้าง สมาคมฯจัดที่พักไว้ให้ที่โรงแรมเอเซีย ซึ่งนักศึกษาต้องพักค้างกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพศเดียวกัน

5. การจัดเตรียมของที่ระลึก

จะมีการทำกิจกรรม “บัดดี้ หรือ “โมเนโต้”  จึงขอให้นักศึกษาจัดเตรียมของที่ระลึกที่ราคาไม่สูงมาก มาเป็นที่ระลึกให้กับเพื่อนๆจำนวน 2 ชิ้น

6. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน

คุณพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล (พี่เล็ก) ผู้ประสานงานโครงการ โทร.02-668-9422 / 086-0740005

คุณขนิษฐา สุโกมล (พี่ยิ้ม)           ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ โทร. 086-349-9446

หมายเหตุ สมาคมฯจัดเตรียมเสื้อรุ่นซึ่งเป็นเสื้อยืดคอกลมไว้ให้คนละ 1 ตัว (สวมวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2566)

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 25

วันพฤหัสบดีที่ 9 - วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ชั้น 2 ห้องประกายเพชร  โรงแรม เอเซีย (BTSราชเทวี) กทม.

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
07.00 – 07.30 น.ลงทะเบียน ผู้เข้าอบรม ที่ โรงแรม เอเซีย   (BTS ราชเทวี)
07.30 – 08.00 น.สันทนาการ ให้ผู้เข้าอบรมรู้จักกัน แนะนำโครงการ พูดคุยแลกเปลี่ยนการมาอบรม
08.00 – 08.30 น.พิธีการ กล่าวต้อนรับเข้าร่วมโครงการพิราบน้อย  โดย คุณน.รินี เรืองหนู        อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คุณนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์        ผู้จัดการโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวพิราบน้อย
08.30  – 10.45 น.แนะนำทีมวิทยากร-พี่เลี้ยง และ กิจกรรม
11.00 – 11.30 น.บรรยาย  แหล่งที่มาของข่าว มาจากไหนได้บ้าง
11.30 – 12.30น.รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 12.45น.สันทนาการ
12.45 – 14.45น.บรรยาย การถ่ายภาพข่าว โดย คุณภานุมาศ สงวนวงษ์  ผู้ก่อตั้ง Thai News Pix
14.45 – 15.00น.อาหารว่าง
15.00 – 17.00น.บรรยาย การวางแผนการทำข่าว (Pre-production) พร้อมแจกโจทย์การผลิตข่าวเป็นกลุ่ม  โดย คุณบุศรินทร์ วรสมิทธิ์ หัวหน้าผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTVHD 36
17.00 – 18.00น.รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 18.30น.สันทนาการ
18.30-21.00น.วางแผนการทำข่าว
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
07.00-08.00 น.รับประทานอาหารเช้า
08.00-08.30 น.สันทนาการ
08.30-09.00 น.ส่งแผน Pre - production เตรียมพร้อมการลงพื้นที่ ทบทวนแผนงาน
09.00-10.30 น.เสวนา การหลอกลวงในโลกออนไลน์ ปัญหาโลกแตกกระทบสุขภาพจิต วิทยากร พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์   อธิบดีกรมสุขภาพจิต พ.ต.ท.ธนธัส กังรวมบุตร    สารวัตรกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ สอท. ทีมวิทยากร เป็นผู้ดำเนินรายการ
10.30-14.30 น.ลงพื้นที่ทำข่าว
14.30-15.30 น.สันทนาการ
15.30-18.30 น.ผลิตข่าว-ส่งงาน
18.30-22.00 น.งานเลี้ยงพิราบน้อย รุ่นที่ 25
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
07.00-08.00 น.รับประทานอาหารเช้า
08.00-08.30  น.สันทนาการ
08.30-10.30  น.เสวนา งานข่าวที่ไร้ขีดจำกัด ในยุคที่ใครๆ ก็เป็นนักข่าวได้ คุณเอกรัฐ ตะเคียนนุช PPTVHD36 คุณธนกร วงษ์ปัญญา The standard คุณสรวิชญ์ บุญจันทร์คง ไทยรัฐออนไลน์
10.30-12.30 น.นำเสนอผลงาน
12.30-13.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง
13.00-15.00 น.พิธีมอบประกาศ – ปิดโครงการ-กิจกรรมวงมือ