ประกาศผลรางวัลประกวด “ภาพถ่าย-คลิปสั้น” เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2566

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด-ภาพถ่าย และวิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์ม Tiktok เนื่องในโอกาส “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day)” ประจำปี 2566 ในหัวข้อ #ชีวิตคนทำงานสื่อ โดยมีสื่อมวลชนส่งภาพและคลิปเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก

โดยผลรางวัลภาพถ่าย ในหัวข้อ ในหัวข้อ #เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน มีดังนี้

ชนะเลิศ - นายเมธิชัย เตียวนะ
รองชนะเลิศ 3 รางวัล - นายกันต์ แสงทอง นางสาวชนากานต์ เหล่าสารคาม และนายเมธิชัย เตียวนะ
รางวัลชมเชย 1.นายจุมพล นพทิพย์ 2.วัชรชัย คล้ายพงษ์ 3.วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์ 4.นายวรุตม์ พงศ์พิพัฒน์ 5. นายชำนาญวุฒิ สุขุมวานิช 6.นางสาวชญานิศ อิทธิพงศ์เมธี 7.นางสาวฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ 8.นายเมธิชัย เตียวนะ 9. นายเจมส์ วิลสัน

ส่วนรางวัล Popular Vote ได้แก่ นายเจมส์ วิลสัน

สำหรับคลิปสั้น บนแพลตฟอร์ม Tiktok ในหัวข้อ #ชีวิตคนทำงานสื่อมี ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ - นางสาวอัญชัญ อัญชัยศรี
รางวัลรองชนะเลิศ - นายนพฤทธิ์ กมลสุวรรณ
รางวัลชมเชย 1.นายคณพศ เข็มทองวงศ์ 2.นางสาววรรณพร หุตะโกวิท 3.นางสาวธัญญารัตน์ ถาม่อย 4.นายธนัญชัย แก้วโสวัฒนะ 5.นางสาวพิชญาภา สูตะบุตร 6.นางสาวสุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์ 7.นางสาวณัฐพร สร้อยจำปา และ 8 ขวัญเรียม​ แก้ว​สุวรรณ​