สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯมีมติรับสมาชิก

นายวรพล เพชรสุทธิ์ นายทะเบียนสมาคมฯ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติเป็นเอกฉันท์รับสมาชิกสมาคมที่มาแสดงตัวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ จำนวน ๘  คนประกอบด้วย 

สามัญสมาชิก

๑.นางสาวพรสวรรค์ จรเจริญ                 หนังสือพิมพ์แนวหน้า

๒.นายภานุวัฒน์ นาคพญา                     หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

วิสามัญสมาชิก ประเภท วิทยุโทรทัศน์

๑.นางสาวพิมพ์ทิพย์ อำนวยพรรัชต์         News1

๒.นายธีรศักดิ์ จันทร์มณี                         News1

๓.นางสาวลัดดา ล้อสกุลกานนท์              News1

๔.นางสาวพิมพ์อัปสร เกตุพุ่ม                  News1

๕.นางสาวกมลชนก คงจันทร์                  News1

๖.นางนงนุช เทพแก้ว                             News1

สมาชิกที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ แล้วจะได้รับสถานะเป็นสมาชิกชั่วคราวสามารถใช้สวัสดิการสมาชิกได้ แต่สมาชิกจะต้องมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฯ ซึ่งจัดทุกวันที่ ๔ มีนาคม โดยจะให้โอกาสมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อเนื่อง ๒ ปี หากไม่มาแสดงตัวถือว่าหมดสภาพการเป็นสมาชิกต้องสมัครใหม่ 

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สามารถศึกษารายละเอียดได้จากลิงค์ด้านล่าง