ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมเซฟตี้ ๑๒“การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย”

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร

 เซฟตี้ ๑๒ "การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย"

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร เซฟตี้ ๑๒ “การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย”  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ มอนโทโร รีสอร์ท  จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน ๓๐ คน ประกอบด้วยสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ ดังนี้

๑          กชกร บัวล้ำล้ำ                                       ๒         กฤติมา คลังมนตรี

๓         กัญญารัตน์ เรือนใจ                                ๔         จิตติมา หลักบุญ

๕         จิระศักดิ์ จิวะวัฒนาวนิช                          ๖          ณฐาภพ   สังเกตุ            

๗         ณัฐพล พลารชุน                                     ๘         ณัทธนา  รางวัลหลาย

๙         ธนัญชัย แก้วโสวัฒนะ                             ๑๐       ธิติ  ปลีทอง

๑๑       ธีรภัทร  อรุณรัตน์                                   ๑๒       ธีรศักดิ์  มณีวงษ์

๑๓       นราธิป  ทองถนอม                                 ๑๔       ปพัชญา  นิภานันท์

๑๕       เปาวรัตน์  น้อยหา                                  ๑๖       พรธิดา  เจดีย์พราหมณ์

๑๗       พรวษา  ภักตร์ดวงจันทร์                          ๑๘       พฤฒินันท์ สุดประเสริฐ

๑๙       พัชรศรี  ปิ่นแก้ว                                     ๒๐       ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา

๒๑       ภาวิณี  คงฤทธิ์                                       ๒๒       รุอร  พรหมประสิทธิ์

๒๓       วรรษมน  ไตรยศักดา                              ๒๔       วีรวิชญ์  พิพัฒน์วุฒิธร

๒๕       สรวิชญ์  บุญจันทร์คง                             ๒๖       สุดารัตน์  แก้วท่าพยา

๒๗       อมราวดี  บัวสองสี                                  ๒๘       อัญชัญ  อันชัยศรี

๒๙       อานันท์  ชนมหาตระกูล                          ๓๐       สิกรี  มุเสะ

ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมาขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางไปยัง มอนโทโร รีสอร์ท  จังหวัดเพชรบุรี  

ณ บริเวณลานจอดรถ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีหมอชิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.