สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัล ข่าว ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุลและข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

            ในโอกาสวันนักข่าว 5 มีนาคม 2567 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดข่าวและภาพข่าวชิงรางวัล ‘อิศรา อมันตกุล’ ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 อันเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และผู้รับผิดชอบผลงาน อันเป็นการส่งเสริมวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม

            ปี 2566 มีการจัดประกวดรวม 5 ประเภท ได้แก่ (1) ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล สื่อหนังสือพิมพ์ (2) ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล สื่อหนังสือพิมพ์ (3) ข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล สื่อออนไลน์ (4) ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล สื่อออนไลน์ และ (5) ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประเภทข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล สื่อหนังสือพิมพ์

    1.1 ยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

    1.2 ชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2. ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล สื่อหนังสือพิมพ์

    2.1 ยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

    2.2 ชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

3. ประเภทข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล สื่อออนไลน์

    3.1 ยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

    3.2 ชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

4. ประเภทภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล สื่อออนไลน์

    4.1 ยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

    4.2 ชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

5. ประภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดเล้อมดีเด่น ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

    5.1 ดีเด่น 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

    5.2 ชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

            1. ข่าวและภาพข่าวที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีหนังสือรับรองจากบรรณาธิการต้นสังกัด ส่วนสำนักข่าว (สื่อออนไลน์) ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ (1) ที่ตั้งสำนักงาน (2) ชื่อผู้บริหาร (3) ชื่อผู้ลงทะเบียนเว็บไซต์ และ (4) ชื่อผู้รับผิดชอบทางเทคนิคของเว็บไซต์

            2. ข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าวออนไลน์ และข่าวสิ่งแวดล้อม (1) ส่งประกวดไม่จำกัดจำนวน (2) ข่าวเดียวกัน สามารถส่งประกวดได้ทั้งประเภทข่าวยอดเยี่ยม ข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม (3) การจัดส่ง ต้องแยกประเภทให้ชัดเจน

            3. ข่าวที่ส่งประกวดรางวัลข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธอิศรา อมันตกุล ให้ปฏิบัติดังนี้

                3.1 หนังสือพิมพ์ (1) ให้จัดทำสำเนาข่าวเรียงลำดับเนื้อหาตามวันเวลา ระบุหน้าและวันที่ตีพิมพ์ทุกข่าว (2) จัดทำสรุปย่อของข่าว ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4(3) จัดเรียงใส่แฟ้ม 1 ชุด และ (4) จัดทำเป็นสำเนาไฟล์ดิจิทัล (PDF) ส่ง E-mail มาที่ tjareporter@gmail.com

                3.2 ข่าวออนไลน์ (1) จัดทำสำเนาข่าวเรียงลำดับตามวันเวลา และระบุวันที่โพสต์ข่าวทุกชิ้นพร้อม link ข่าวแต่ละชิ้น (2) จำนวนข่าวและ/หรือสารคดีเชิงข่าวที่ส่งประกวดตั้งแต่วันที่เริ่มเผยแพร่ข่าว ถึงวันเผยแพร่ข่าวล่าสุด (3) จัดทำสรุปย่อของข่าว โดยมีรายการสำคัญ ประกอบด้วย ก] ชื่อเรื่องที่ส่งข่าวเข้าประกวด ข] วัตถุประสงค์ในการนำเสนอเรื่องดังกล่าว ค]ผลจากการนำเสนอที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม หรือมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ข้อยุติ ง] จัดพิมพ์ใส่แฟ้ม 1 ชุด และ จ] จัดทำเป็นสำเนาไฟล์ดิจิทัล (PDF) ส่ง E-mail มาที่ tjareporter@gmail.com

            4. ข่าวที่ส่งเข้าประกวดรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติ ดังนี้

                4.1 สื่อสิ่งพิมพ์ (1) จัดทำสำเนาข่าวเรียงลำดับตามวันเวลา ระบุหน้าและวันที่ตีพิมพ์ทุกข่าว (2) จัดทำสรุปย่อของข่าว ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 จัดเรียงใส่แฟ้ม จำนวน 6 ชุด

                4.2 ข่าวออนไลน์ (1) จัดทำสำเนาข่าวเรียงลำดับตามวันเวลา และระบุวันที่โพสต์ข่าวทุกชิ้นพร้อม link ข่าวแต่ละชิ้น (2) จำนวนข่าวและ/หรือสารคดีเชิงข่าวที่ส่งประกวดตั้งแต่วันที่เริ่มเผยแพร่ข่าว ถึงวันที่เผยแพร่ข่าวล่าสุด (3) จัดทำสรุปย่อของข่าว โดยมีรายการสำคัญ ประกอบด้วย ก] ชื่อเรื่องที่ส่งข่าวเข้าประกวด ข] วัตถุประสงค์ในการนำเสนอเรื่องดังกล่าว ค] ผลจากการนำเสนอที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม หรือมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ข้อยุติ ง] จัดพิมพ์ใส่แฟ้ม 1 ชุด และ จ] จัดทำเป็นสำเนาไฟล์ดิจิทัล (PDF) ส่ง E-mail มาที่ thaisej@outlook.com

            5. กรณีส่งข่าวเดียวกันเข้าประกวดทั้งข่าวยอดเยี่ยม ข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ต้องทำแฟ้มสำเนาแยกชุดต่างหากตามที่ระบุไว้ในแต่ละประเภท

            6. ข่าวและภาพข่าวที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท (1) ต้องเผยแพร่ผ่านสื่อต้นสังกัดด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน) ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 และ (2) ข่าวภาษาต่างประเทศ ให้ส่งบทสรุปย่อของข่าวเป็นภาษาไทย

            7. ภาพข่าว 

    7.1 ภาพเดียวกัน ให้ส่งได้ 1 ประเภท ระว่างภาพข่าวหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยม หรือภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม ประเภทใดประเภทหนึ่ง เท่านั้น 

    7.2 ให้อัดขยายภาพข่าวขนาด 8 คูณ 12 นิ้ว จำนวน 1 ภาพต่อผลงาน 

    7.3 ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ ให้แนบหนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์ หรือสำเนาหน้าหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 

    7.4 ภาพข่าวออนไลน์ ให้แนบ link ภาพข่าวที่หน้าเว็บไซต์สำนักข่าวที่ส่งประกวด

    7.5 ภาพข่าวหนังสือพิมพ์และภาพข่าวออนไลน์ ให้ (1) ส่งไฟล์ภาพดิจิทัลขนาดตั้งแต่ 1 เมกาไบต์ ขึ้นไป (2) ต้องเป็นไฟล์ที่เกิดจากการถ่ายภาพเท่านั้น (3) ห้ามใช้ภาพที่ได้มาจากการสำเนา (capture) ไฟล์วิดีโอ (4) ห้ามปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในภาพข่าว ยกเว้นการปรับแสงและปรับสัดส่วนภาพ (5) ไฟล์ภาพจะต้องมี ICC Profile: International Color Consortium (ชุดข้อมูลกำหนดค่าสี)

   7.6 จัดส่งผลงานภาพข่าว พร้อมข้อมูลภาพ ประกอบด้วย (1) ชื่อภาพ (2) ชื่อช่างภาพ (3) ชื่อต้นสังกัด (4) วันเดือนปีที่ตีพิมพ์หรือนำเสนอบนเว็บไซต์ (5) คำบรรยายเหตุการณ์ติดไว้ด้านหลังภาพ (6) ไฟล์ภาพ ตามข้อมูลภาพ (1) – (5) ให้จัดส่งทาง E-mail:tjareporter@gmail.com

8. ส่งผลงานประกวดทุกประเภท พร้อมจดหมายรับรองจากต้นสังกัด มายังสำนักงานชั่วคราว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น เลขที่ 511 ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) โทร. 0-2668-9422 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เป็นวันสุดท้าย

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล

 1. ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

               1.1 ต้องเป็นข้อเท็จจริง มีลักษณะเนื้อหาดี ครบถ้วน สมบูรณ์ เที่ยงตรง และไม่มีอคติหรือสอดแทรกความเห็นลงไปในเนื้อข่าว

               1.2 เป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมแก่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัย

               1.3 เนื้อข่าวและกระบวนการผลิต จะต้องไม่ละเมิดกรอบจริยธรรมวิชาชีพ

               1.4 ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดยอดเยี่ยมหรือดีเด่น คณะกรรมการอาจพิจารณาให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

   2. ภาพข่าวยอดเยี่ยม

               2.1 เป็นภาพที่มีความเป็นข่าว (photojournalism) สื่อความหมายในตัวที่ช่วยให้ทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องอธิบาย (pictorial) หรืออธิบายน้อยมาก โดยอธิบายเพียงวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ในภาพ และมีองค์ประกอบสมบูรณ์

               2.2 มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์หรือบนเว็บไซต์สำนักข่าวจริง

               2.3 เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

               2.4 ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคการถ่ายภาพ และห้ามดัดแปลงหรือแก้ไขหรือตัดต่อภาพที่ส่งประกวด

               2.5 เป็นภาพข่าวที่แสดงศักยภาพและทักษะในการถ่าย แนวคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอทั้งเนื้อหาและศิลปะการถ่ายภาพ

               2.6 เป็นภาพข่าวที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว

               2.7 ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดยอดเยี่ยมหรือดีเด่น คณะกรรมการอาจพิจารณาให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้รางวัลก็ได้

การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล

            1. การตัดสินข่าวและภาพข่าวแต่ละประเภท มีคณะกรรมการตัดสินซึ่งแต่งตั้งโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่ละชุดแยกจากกัน โดยผลการตัดสินถือเป็นอันยุติ

            2. กรณีไม่มีข่าวหรือภาพขาวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาตัดสินใจให้รางวัลชมเชย หรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้

            3. การประกาศผลการตัดสินและการมอบรางวัล จะมีขึ้นในวันนักข่าว 5 มีนาคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2566

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม