ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “การรายงานข่าวเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)”

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหัวข้อ “การรายงานข่าวเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)”

จัดโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย TIJ

ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

ณ ศักดิ์สยาม เลคไซต์ รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี

------------------------------------------------------

1.เจษฎา ต้นจำปา                                   2.ชลธิชา อินทะชัย

3.ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม                            4.ณฐาภพ สังเกตุ

5.ณัทธนา รางวัลหลาย                            6.ทอฝัน ช่วยชู

7.ทัตตพันธุ์ สว่างจันทร์                            8.ธีรพัฒน์ แก้วชำนาญ

9.นราธิป ทองถนอม                                10.พิทักษ์ บุณย์

11.ภัทรภร ผ่องอำไพ                               12.ยไมพร คงเรือง 

13.วรุ​ต​ม์​ พงศ์​พิพัฒน์​                               14.วันวิสาข์ โปทอง

15.วิศรุต​ วีระ​โสภณ​                                 16.ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา

17.หทัยพรรณ โถดี                                 18.อัญชัญ อันชัยศรี

19.อานุภาพ เงินกระแชง                          20.อารดา ดีเหนี่ยง