ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จำนวน 30 ทุน

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าวครั้งที่ 3 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของครอบครัวคนข่าว ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง “ความกตัญญู” แก่เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งทุนการศึกษานี้จะคัดเลือกผ่านการสร้างสรรค์คลิป Tiktok ภายใต้แนวคิด “กตัญญูทำได้ทุกวัน” โดยจะมอบทุนให้บุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ รวมจำนวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท มีสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้รับทุนจำนวน 30 คน รายชื่อดังนี้

.
ขอเรียนแจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ครั้งที่ 3 จากเดิม(27 มี.ค.) เป็นวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค (บีทีเอส ปุณณวิถี ทางออกที่ 6) จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนผู้ที่ได้รับทุนพร้อมบุตรเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ในการนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงินทุนการศึกษาให้สมาชิก สมาคมฯ จึงขอความร่วมมือจากท่านกรอกข้อมูลในลิงค์ด้านล่างนี้ ภายในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2567

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล(บุตรธิดา) ระดับชั้น ชื่อ-สกุล(สมาชิก) สังกัด
1 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์  มะณีแสง อนุบาล อาวุธ  มะณีแสง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
2 เด็กชาย พชรพล  รุจิวรรณ์ อนุบาล 1 ณัฐพร  รุจิวรรณ์ บ้านเมืองออนไลน์
3 เด็กหญิง นรินทร์สิริ สายสุวรรณ อนุบาล 1 เอกชัย สายสุวรรณ  สยามสปอต์
4 เด็กชาย อนันดา  หยั่งทะเล อนุบาล 2 ปรีชา หยั่งทะเล หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
5 เด็กหญิง งามคุณ จำนงค์ฤทธิ์ อนุบาล 2 สรวิทย์ จำนงค์ฤทธิ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
6 เด็กหญิง นันท์นลิน ไชยศร ประถม 1 ชำนาญ  ไชยศร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
7 เด็กหญิง กณิกา มานะพรชัย ประถม 1 ภมร มานะพรชัย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
8 เด็กชาย ปริญ ยนเปี่ยม ประถม 2 ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
9 เด็กชาย กรวิชญ์ รุณวิจิตร ประถม 2 สมชาย รุณวิจิตร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
10 เด็กหญิง ภูษณิศา แสงศัพท์ ประถม 2 เดชาธร แสงศัพท์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
11 เด็กชาย เรืองกิตต์ ตรีเมฆ ประถม 4 กิตติพงษ์  ตรีเมฆ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
12 เด็กหญิง ลัลน์รดา ศรีภูธร ประถม 4 มณีรัตน์ สว่างคำ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
13 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ จารุเกษตรวิทย์ ประถม 5 รัตน์ติกรณ์ จารุเกษตรวิทย์ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
14 เด็กหญิง กัญญารัตน์  รอดทอง ประถม 6 ชัยสิทธิ์ รอดทอง หนังสือพิมพ์แนวหน้า
15 เด็กชาย พิชญ์ วงษ์ฟัก ประถม 6 พิชญะ  วงษ์ฟัก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
16 เด็กชาย ศีล ศิลปงาม  ประถม 6 สุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
17 เด็กหญิง ชญานิศ  วงศ์วานิช ม.1 วรรณศิริ  วงศ์วานิช หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
18 เด็กหญิง ธัญดา คงสาย ม.1 ธนัชพงศ์  คงสาย กรุงเทพธุรกิจ
19 เด็กชาย กฤติเดช รณยุทธเสนีย์ ม.1 กฤษดากร รณยุทธเสนีย์ บ้านเมืองออนไลน์
20 เด็กหญิง ณดากร ธนฉันท์ ม.2 ณัฏฐณิชา ธนฉันท์ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
21 นางสาว อัญธิการินรัตน์ บุญประเสริฐ ม.3 บัญชา  นันทวโนทยาน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
22 นางสาว มนัสนันท์ โสตถิชัยอาภรณ์ ม.4 มยุรี โสตถิชัยอาภรณ์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า
23 นาย พัชร พรหมชัย ม.4 โยธิน พรหมชัย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
24 นางสาว ชาลิสา เต๊ะเปีย ม.4 สันติ เต๊ะเปีย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
25 นาย อาภัสสร  เพิ่มสิทธิ์ ม.5 นริทธิ์ เพิ่มสิทธิ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
26 นาย ปัณณทัต เสนสอน ม.5 กัมพล เสนสอน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
27 นางสาว เกศทิพย์ สุวรรณฤทธิ์ ม.5 อุษา มีชารี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
28 นางสาว พกาวรรณ  ผลแก้ว ม.6 ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว เนชั่นทีวี
29 นาย ปรวีร์ ทับดวง ม.6 วิชาตรี ทับดวง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
30 นางสาว ศรุตา นาคหล่อ อุดมศึกษาปี 2 สมชาติ นาคหล่อ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ