ขอเชิญส่งผลงาน หนังสือพิมพ์และนิตยสารฝึกปฏิบัติ-ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ-ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อม  บรรณาธิกร และสารคดีเชิงข่าว ในสถาบันอุดมศึกษา ประกวด รางวัล“พิราบน้อย” ประจำปี 2563

ดาวโหลดจดหมายและประกาศ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

          สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เห็นว่าการส่งเสริมให้มีการจัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการให้นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจบทบาทและภารกิจของนักวารสารศาสตร์มากขึ้น จึงจัดให้มีการประกวดรางวัล ‘พิราบน้อย’ ตั้งแต่ปี 2536 ควบคู่กับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘นักข่าวพิราบน้อย’ โดยปีการศึกษา 2563 ยังเปิดกว้างให้ข่าวฝึกปฏิบัติบนเว็บข่าวสามารถส่งประกวดในกลุ่มเดียวกันกับข่าวจากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติได้ด้วย

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและผลงานที่ผลิตในสื่อสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์และด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

            2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

            3.  เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ

ประเภทรางวัล

          1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ (ฉบับพิมพ์ หรือ Portable Document Format: PDF file ที่จัดหน้าและรูปเล่มเหมือนฉบับพิมพ์) ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’

    1.1 ดีเด่น เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

                1.2 ชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

            2. ข่าวฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’

                2.1 ดีเด่น เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

                2.2 ชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

            3. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’

                3.1 ดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

                3.2 ชมเชย 2 รางวัล โล่เกียรติยศ

            4. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’

                4.1 ดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

                4.2 ชมเชย 2 รางวัล โล่เกียรติยศ

5. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลริต้า ปาติยะเสวี’

                5.1 ดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

                5.2 ชมเชย 2 รางวัล โล่เกียรติยศ

            6. บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’

                6.1 ดีเด่น เงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

            7. นิตยสารฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’

                7.1 ดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และนิตยสารฝึกปฏิบัติ

                1.1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Aims & Objectives)

                        (1) บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

                        (2) ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา

                1.2 แนวคิดเนื้อหาสาระ (Theme & Contents Concept)  

                        (1) การนำเสนอเนื้อหาของข่าว บทความ รายงาน (สารคดีเชิงข่าว) และสารคดี

                        (2) ความหลากหลายของสาระ

            (3) การใช้ภาพบุคคล ภาพประกอบ หรือภาพเหตุการณ์ทางวารสารศาสตร์ 

                        (4) การจัดวางเนื้อหา        

                        (5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                        (6) การนำหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้

                1.3 แนวคิดรูปเล่ม (Lay-out & Illustration Concept)

                        (1) แนวคิดหลักและแนวคิดรอง (main & minor concept)

                        (2) เอกลักษณ์ (identity)

                        (3) รูปเล่มเพื่อการสื่อสาร (layout for communication)        

                        (4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                1.4 การบรรณาธิกร

                        (1) ภาพรวมของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

                        (2) การพิสูจน์อักษร

                        (3) การใช้คำย่อ ทับศัพท์ วรรคตอน เครื่องหมาย และอื่น ๆ ตามหลักราชบัณฑิตยสภา

                        (4) แบบแผน (Stylebook)     

    1.5 มีความเป็นธรรมและจริยธรรม (Moral & Code of Ethics)

                        (1) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

                        (2) ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ

2. ข่าวฝึกปฏิบัติ

                2.1 คุณภาพ (Quality)

                        (1) ข้อเท็จจริง (fact)

                        (2) ความสมดุล (balance)

                        (3) ทันการณ์ (timeliness)

                        (4) สมบูรณ์ (5Ws 1H)

                        (5) ความเหมาะสมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

                2.2 คุณค่า (Value)

                        (1) เรื่องใกล้ตัว

                        (2) ผลกระทบเชิงมูลค่าทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ

                        (3) เรื่องที่สะท้อนปรากฏการณ์สังคม

    2.3 ผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact)

                        (1) ศักยภาพที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์

                   (2) หรือได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับหนึ่ง

               2.4  มีจริยธรรมวิชาชีพ (Code of Ethics)

                   (1) สำนึกในจริยธรรม

                        (2) สะท้อนความรับผิดชอบในการนำเสนอ

3. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

                3.1 แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ

                3.2 พิจารณาผลกระทบในการนำเสนอด้านสิ่งแวดล้อม

            4. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ

                4.1 แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ มีการนำเสนอข่าวออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ

                4.2 เป็นข่าวที่อยู่บนสื่อออนไลน์ ทุกประเภท (Webpage, Facebook, Blog ที่ไม่อยู่ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ PDF)

                4.3  สามารถนำเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์ได้ทุกรูปแบบ ข้อความ คลิปวิดิโอ ภาพ มีการอ้างอิงแหล่งที่มา มี hyperlink เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

5. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ

                5.1 มุมมองการนำเสนอ (Point of views)

    5.2 ศิลปะการใช้ภาษาตามลักษณะสารคดีเชิงข่าว

                5.3 เนื้อหาและประเด็นในการนำเสนอเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ

                5.4 นำเสนอบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

                5.5 น่าสนใจชวนติดตาม

                5.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากเรื่องที่นำเสนอ   

การส่งผลงานเข้าประกวด

          1. ต้องเป็นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวฝึกปฏิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาในหลักสูตรวารสารศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเผยแพร่ระหว่าง 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม  2564 กรณีผลงานที่ส่งประกวดจากสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอื่น เช่นวารสารหรือนิตยสาร ต้องระบุวันที่พิมพ์เผยแพร่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลาที่กำหนด

            2. หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม และหนังสือพิมพ์ที่จัดหน้าและรูปเล่ม แต่แปลงเป็น PDF file โดยไม่มีการตีพิมพ์ แต่ได้นำขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 1 ฉบับ ฉบับละ 11 สำเนา พร้อมบทคัดย่อเป็นคำอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย 11 สำเนา

            3. ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งพร้อมบทย่อข่าวไม่เกิน 1 หน้า A4 รวมกันแล้ว ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 3 เรื่อง โดยจัดทำสำเนาเรื่องละ 11 สำเนา

            4. กรณีส่งข่าวเดียวกันมากกว่า 1 ประเภท เช่น ส่งทั้งข่าวฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ จะต้องทำแฟ้มสำเนาแยกต่างหาก สำเนาเรื่องละ 11 สำเนา

            5. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติให้ส่ง บทย่อข่าวโดยมีเนื้อหาดังนี้  ชื่อข่าวอะไรนำเสนออะไรบ้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ วัตถุประสงค์ของข่าวคืออะไร รายงานข่าวกี่ครั้ง พร้อมส่ง link ข่าว นำเสนอข่าวรูปแบบอะไรบ้าง ผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างไร       โดยให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 3 เรื่อง และจะต้องเป็นข่าวที่ไม่ซ้ำกับข่าวฝึกปฏิบัติ และข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ส่งมาเฉพาะบทย่อข่าว พิมพ์มาจำนวน 5 สำเนา พร้อมส่งอีเมล์มาที่  tjareporter@gmail.com

            6. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 3 เรื่อง เป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ หรือสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอื่นที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยจัดทำสำเนาเรื่องละ 11 สำเนา

            7. ส่งผลงานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2668-9422 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 18.00 น. หากเกินกว่าเวลากำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาในทุกกรณี กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะดูตราประทับต้นทางภายในภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

การตัดสิน

          คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการหนังสือพิมพ์และนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์

การประกาศผล

          ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประกาศมา ณ  วันที่  18 ธันวาคม 2563

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

#Thaijournalistsassociation #พิราบน้อย #ประกวดข่าว