ขอเชิญชวนนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แจ้งว่าเนื่องในโอกาสจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ซึ่งในปีนี้เบื้องต้นกำหนดการประชุมตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  แต่อาจจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีวาระของการพิจารณารับรองสมาชิกใหม่ของสมาคมซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งเดียวเท่านั้น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ  โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  มีตำแหน่งและมีรายได้ประจำ และทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ  ส่วนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในสำนักข่าวออนไลน์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มีตำแหน่งและรายได้ประจำ  ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ  และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

๑)กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนส่งมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หรือ

ส่งผ่านกรรมการบริหารสมาคมที่อยู่ในสังกัด   ภายในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  2564

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1dR7eSJ4TbOHJ0cEyZSaWAmX5vFbqrP4x/view?usp=sharing

https://www.tja.or.th/wp-content/uploads/2021/01/2021_Jun_08_member_2-02-scaled.jpg

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย #ThaiJournalistsAsso