สมาคมนักข่าวฯ รายงานสวัสดิการสมาชิกในรอบปี 2563

นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รายงานว่าในรอบปี 2563 สมาคมฯ ได้จัดสวัสดิการประเภทต่างๆให้กับสมาชิก คิดเป็นเงินจำนวน 859,517.24 บาท รายละเอียดดังนี้

  1. ทุนการศึกษา สมาคมฯ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นการให้ทุนแบบรายปี โดยใช้งบประมาณจากกองทุนการศึกษาเพื่อบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ มีผู้ได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาจำนวน 79 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 316,000 บาท จัดพิธีมอบทุนไปเมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 และ 2) ทุนต่อเนื่อง เป็นทุนที่มอบให้แบบต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ระดับปริญญาตรี โดยได้รับการอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอสซีจี ปีละ 10 ทุน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ปัจจุบันมีผู้รับทุนแล้ว 134 คน
    ส่วนทุนการศึกษาที่มอบให้กับสมาชิกโดยตรง ปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ "ทุนการศึกษาเครือข่ายนักวิชาชีพสื่อ" มอบทุนการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ จำนวน 2 ทุน โดยสมาชิกที่รับทุนคือนางสาว กมลพร วรกุล (เก๋) สังกัด TNN 16 และ นายอรรถชยา โทนุศิษย์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หัวหน้าแผนก Dailynews Live-TH
  2. สวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สมาคมฯมอบสวัสดิการผู้ป่วยในเป็นเงิน 12,000 บาท สวัสดิการผู้ป่วยนอกเป็นเงิน 45,476 บาท สวัสดิการผู้ป่วยในสำหรับสมาชิกอาวุโสเป็นเงิน 6,100 บาท และสวัสดิการผู้ป่วยนอกสำหรับสมาชิกอาวุโสเป็นเงิน 49,363 บาท

3. สวัสดิการคลอดบุตรคนแรก สมาคมฯมอบสวัสดิการคลอดบุตรคนแรกให้สมาชิกจำนวน 4 คน คนละ 5000 บาท เป็น เงิน 20,000 บาท

  1. สวัสดิการประกันชีวิต สมาคมฯจัดทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ให้กับสมาชิกที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี โดยจ่ายเงินค่าทำประกันชีวิตกลุ่มให้สมาชิกจำนวน 685 คน เป็นเงิน 394,578.24 บาท โดยในปีนี้มีสมาชิกที่ถึงแก่กรรมและทายาทได้รับสินไหมมรณกรรมจำนวน 6 คน คนละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 บาท
  2. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมที่สังกัดหนังสือพิมพ์คมชัดลึกซึ่งปิดกิจการไปเมื่อ 8 เมษายน 2563 สมาคมฯ อนุมัติเงินช่วยสมาชิกสังกัดหนังสือพิมพ์คมชัดลึกที่ได้รับผลกระทบจาก การปิดหนังสือพิมพ์ จำนวน 12 คน คนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท

สำหรับแผนงานด้านสวัสดิการสมาชิกประจำปี 2564 สมาคมฯ จะปรับปรุงระเบียบสวัสดิการสมาชิกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้มากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสวัสดิการ หากสมาชิกต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถส่งอีเมล์มาได้ที่ tjareporter@gmail.com

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #ThaiJournalistsAsso