ประชุมเครือข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อมวลชน หัวข้อ “ สถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมพัฒนาหนังสือ

 

กำหนดการ

ประชุมเครือข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อมวลชน  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓

หัวข้อ “ สถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมพัฒนาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ภาคกลาง ”

วันเสาร์ที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ   โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล   อ.เมือง  จ.นนทบุรี

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

_______________________________________________________________________________

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น.                  ลงทะเบียน

๐๙.๐๐  - ๐๙.๑๐  น.                  กล่าวแนะนำโครงการ

๐๙.๑๐ -  ๑๒.๐๐  น.                 ประชุม หัวข้อ “ สถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมพัฒนาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  ภาคกลาง ”

 

วิทยากร  นำการประชุม

 

รศ. สุกัญญา บูรณเดชาชัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร. อรุณรัตน์  ชินวรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คุณศักดิ์สิทธิ์   วิบูลศิลป์โสภณ

ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคกลาง - ภาคตะวันออก

คุณจักรกฤชณ์   แววคล้ายหงส์

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชามติ  จ.ตราด

 

ผู้ดำเนินรายการ

คุณชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี

ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย