ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน     เพื่อนสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

๒. งบดุลประจำปี ๒๕๖๓ 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๓  รับรองงบดุลประจำปี ๒๕๖๓  และเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการ  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ  ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม รพ. วชิระ   ถนนสามเสน และเนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ให้ความร่วมมือในการลดการเดินทาง มีการจัดสถานที่เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)   และจำกัดจำนวนผู้ร่วมประชุมในห้องประชุม  

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคม  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสมาชิกสามารถเลือกเข้าประชุมได้ทั้งแบบ on site และ on line ผ่าน application zoom (ตาม QR Code ที่ส่งมาพร้อมกันนี้)

อนึ่งในเวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศแก่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ณ พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง)

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Tja Reporter is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Feb 28, 2021 10.00 am-12.00 pm

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82222461684?pwd=WTR3Sm5DVUZkcCtqbmJ0Z0w5ejdhQT09

Meeting ID: 822 2246 1684
Passcode: 728360

QR Code ประชุมใหญ่สามัญประจำปี