พิธีมอบรางวัล พิราบน้อย และริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2563 และชี้แจงผลประกวดรางวัล

นายมงคล บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 23 ประจำปี 2564  นางสาวพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม  ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าวฯ และ นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ  กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ  และประธานคณะกรรมการตัดสิน รางวัลพิราบน้อย  ร่วมพิธีมอบรางวัล พิราบน้อย ประเภทต่าง ๆ และรางวัล ริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2563  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  ที่สมาคมนักข่าวนักหนัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ  ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย”  และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดจาก  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การตัดสินรางวัลประจำปี  2563 ปรากฎดังนี้

รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 2  ฉบับ จาก 2 สถาบัน  ในปีนี้ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 1 รางวัลได้แก่  หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลการบรรณาธิกรดีเด่น ได้แก่ นิตยสาร AngKaew plus   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนเงินรางวัลโดยอาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 5 ข่าว จาก 2 สถาบัน  ในปีนี้ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่  

1. ข่าวHack อาชีพเสริมเพิ่มรายได้หลักด้วยผักปลูกง่าย หนังสือพิมพ์ the Prototype by CA@PIM   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2. ข่าวปัญหาเกณฑ์ทหารที่ถูกมองข้าม หนังสือพิมพ์ the Prototype by CA@PIM   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

และ 3.ข่าวชาวบ้านรวมตัวค้านประทานบัตรใบที่สามเหมืองหินดงมะไฟ LMC News คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 5 ข่าว จาก 4 สถาบัน  ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวทะเลจะนะ เสียงจากท้องทะเล นิตยสาร  ANGKAEW plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ    

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 8 ข่าว จาก 3 สถาบัน ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 1 รางวัลได้แก่  ข่าวโฆษณาชวนดื่ม จากเพจ The Prototype สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ    

รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสารฝึกปฎิบัติ มีผลงานนิตยสารฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน  3 ฉบับ จาก 3 สถาบัน ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่

นิตยสาร  ANGKAEW plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

และมี รางวัลชมเชย 1 รางวัลได้แก่ นิตยสาร Yoongthongมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ    

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสารคดีเชิงข่าว เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 6 ชิ้น จาก 4 สถาบัน ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น มีรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่

1.สารคดีเชิงข่าวเกมลวงชวนพนัน ภัยออนไลน์ใต้หน้าจอเฟื่องฟูยุคโควิด หนังสือพิมพ์ the Prototype by CA@PIM     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

และ2.สารคดีเชิงข่าวท่าเรือขายฝัน หนังสือพิมพ์ the Prototype by CA@PIM     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ