ภาคีนักเรียนสื่อ ยื่นแถลงการณ์พร้อมถก 6 องค์กรสื่อ คุ้มครองนักข่าวในพื้นที่ชุมนุม

วันที่ 25 มี.ค. เวลา 16.00น. ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  กลุ่มภาคีเครือข่ายนักเรียนสื่อ  ประกอบด้วย ตัวแทนนิสิตนักศึกษา จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร  ภาควิชานิเทศศาสตร์ วารสารคอนเวอร์เจนซ์ ม.ราชภัฏพระนคร   ภาควิชาวิทยาการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ยื่นแถลงการณ์กับ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถึง  6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน  ได้แก่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์สมาคมนักข่าวนักหนังสีอพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศนไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ผ่านทางนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสีอพิมพ์แห่งประเทศไทย 

เพื่อเรืยกร้องให้ 6 องค์กรวิชาชีพมีมาตรการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และความปลอดภัยของสื่อมวลชนที่ได้รับบาดเจ็บ ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวเจ้าหน้าตำรวจใช้กำลังอาวุธสลายการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม Restart Democracy - ประชาชนสร้างตัว หรือ รีเด็ม (REDEM) ที่บริเวณท้องสนามหลวง และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา   

โดยตัวแทนภาคีนักเรียนสื่อฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประมาณ 2 ชั่วโมง ภาคนักเรียนสื่อฯได้ซักถามในประเด็นที่สงสัย และแสดงความห่วงใยต่อผู้สื่อข่าวภาคสนาม ช่างภาพ และบุคลากรขององค์กรสื่อมวลชนทุกสำนักทุกแขนงที่ต้องเผชิญกับอุปสรรค แรงกดดัน และความอันตรายในการนำเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมือง ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และทรัพย์สินของสื่อมวลชนทุกคน อันเนื่องมาจากเหตุสลายการชุมนุม 

ทั้งนี้ ภาคีนักเรียนสื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อมวลชนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ส่งต่อข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นอิสระ ถูกต้องเหมาะสมตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและสาธารณประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน รอบด้าน และเป็นธรรม คือพื้นฐานของกระบวนการสันติวิธีที่สื่อมวลชนมีส่วนร่วม พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้องค์กรวิชาชีพสื่อ ยืนหยัดเพื่อสิทธิ เสรีภาพ และดูแลความปลอดภัยของสื่อมวลชนภาคสนาม ไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงต่อสื่อมวลชนในพื้นที่การชุมนุม