อบรมระดมความเห็นนักวิชาการ นักวิชาชีพสื่อ เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรวารสารศาสตร์แห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 7 มค.ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น ถ.กำแพงเพชร 2 กทม. นางสาวน.รินี เรืองหนู อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เป็นประธานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรวารสารศาสตร์แห่งอนาคต มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งที่เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อมวลชนจำนวน 40 คน โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นแบบDesign thinking วิทยากรหลักคือ ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อมวลชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวารสารศาสตร์แห่งอนาคต สรุปเนื้อหาโดย ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย