อบรมเซฟตี้เทรนนิ่งปีที่ 11 เพิ่มทักษะการรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย