ปลุกสังคม-ธุรกิจ-สื่อ อุดช่องโหว่ “ข้อมูลส่วนบุคคล” รั่วไหล ก่อนกฎหมายบังคับใช้ 31 พ.ค.64

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ เลื่อน "คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ต้องเตรียมตัวอย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

09.30 น.  ลงทะเบียน

10.00 น.  วิทยากร

ภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ผู้ดำเนินการเสวนา จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ

12.00 น. จบการเสวนา