การอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้ ปีที่ 3 ”

เวทีสาธารณะเรื่อง “สงครามการค้าจีน-สหรัฐ  สงครามตัวแทน? : ผลกระทบต่อไทยและโลก”  วิทยากรประกอบด้วย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร  ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล  อุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย และอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผศ. ดร. หลี่ เหริน เหลียง  (Li Ren Liang) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องอินฟินีตี้  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ