การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2563  รับรองงบดุลประจำปี 2563  และเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการ    เวลา 10.00  น. ณ  ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ เวลา 9.00 น. ได้มีพิธีทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศแก่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ณ พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร