ประกาศรายชื่อสื่อมวลชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “กัญชง-กัญชา ก้าวสู่เส้นทางสายเขียว”

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่องรายชื่อสื่อมวลชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

หลักสูตร “กัญชง-กัญชา ก้าวสู่เส้นทางสายเขียว” กับนางฟ้ากัญชาและผู้เชี่ยวชาญ

โดยความอนุเคราะห์จาก “นางฟ้ากัญชา”

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ แคนนาบิซ เวย์ วัลเลย์ ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

1          กานต์  เหมสมิติ

2          จรัญ ชุ่มเงิน

3          อุษา มีชารี

4          ธทรง อัศวเสนา

5          ดารินทร์ หอวัฒนกุล

6          อิศรานนท์  สิทธาพิสุทธิ์กุล

7          จิรพรรณ บุญหนุน

8          นิติพันธุ์ สุขอรุณ

9          สุธิดา จิระมงคล

10        จุฬารัตน์ แสงปัสสา

11        มาริสา ฉิมประภา

การอบรมครั้งนี้ใช้หลักการ “Covid free setting” ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  โดยผู้เข้าร่วม คณะทำงานและวิทยากรทุกคนได้รับวัคซีนครบตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ต้องสวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยอัลกอฮออล์  และต้องส่งผลตรวจหาเชื้อโควิดให้สมาคมฯ โดยหากตรวจด้วย ATK ผลตรวจต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือหากตรวจแบบ RT-PCR  ผลตรวจต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมาคมนักข่าวฯ เชิญชวน อบรมหลักสูตร”กัญชง-กัญชา ก้าวสู่เส้นทางสายเขียว”