สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดงานใหญ่ในโอกาสครบรอบ 25 ปี 3 ก.ค. พบกับ 8 กูรู ปาฐกถาพิเศษ “มองอนาคตประเทศไทย”

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ องค์กรวิชาชีพสื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมครอบคลุมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และดิจิทัล โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณีประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จะจัดงานครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จะจัดงานทั้งหมด 3 วัน คือ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นการจัดเสวนาสัญจร ที่ จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นการจัดเวทีปาฐกถาพิเศษ “มองอนาคตประเทศไทย” และวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีสภาการสื่อมวลชนฯ 

            ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นการจัดเวทีเสวนาสัญจร หัวข้อ “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น” ในรูปแบบ Hybrid โดยจัดงานที่ห้องประชุมคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เวลา 13.00-16.00 น. เริ่มด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล โดย นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ หรือ “หนุ่ย แบไต๋” ต่อด้วยการเสวนาหัวข้อ “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น” โดยวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย

            1. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบาย ไทยพีบีเอส

            2. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

            3. นายกฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ บรรณาธิการ สำนักข่าวตราดออนไลน์

            4. นางสาวพัชรี เกิดพรม บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ ส่องใต้

            ดำเนินรายการโดย นางสาวอัจฉราวดี บัวคลี่ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

จากนั้น ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นเวทีปาฐกถาพิเศษ “มองอนาคตประเทศไทย” จะจัดขึ้นที่ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 09.30 – 16.00 น. โดยแบ่งเป็น 8 หัวข้อ จากองค์ปาฐกผู้คร่ำหวอดในแต่ละวงการ เริ่มจาก  

1. “ทิศทางการเมืองไทย” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

2. “ทิศทางสังคมไทย” โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. “อนาคตการศึกษาไทย” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. “ทิศทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม” โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5. “ทิศทางเศรษฐกิจไทย” โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

6.“ทิศทางอาเซียน” โดย นายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียน

7.“ทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

8. “อนาคตสื่อไทย” โดย ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช.   

            ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสภาการสื่อมวลชน เพื่อใช้ในกิจการของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชน โดยผู้ที่จะเข้าร่วมงานที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ราคาที่นั่งละ 5,000 บาท หากจะเข้าร่วมรับชมทางออนไลน์ ราคา 1,000 บาทต่อ 1 Account  

สำหรับวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ซึ่งถือเป็นวันครบรอบ 25 ปี จึงมีการจัดปาฐกถาพิเศษ และเวทีเสวนา ระหว่างเวลา 12.00-16.15 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมในการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน” 

โดย Sheila Coronel อดีตนักข่าวฟิลิปปินส์ ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาสื่อมวลชน 

เวทีเสวนา หัวข้อ “จริยธรรมในการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน”   

โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย        

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายกมล ชวาลวิทย์ บรรณาธิการข่าวสืบสวนสอบสวน สำนักข่าว ThaiPublica   

ดร.มนตรี จุ้ยม่วงศรี บรรณาธิการศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา 

ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส  

สำหรับผู้สนใจที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ ยังสามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (www.facebook.com/PressCouncilThailand/)

และเฟซบุ๊ค ไทยพีบีเอส (www.facebook.com/ThaiPBS/

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2668 9900 หรือ www.presscouncil.or.th/