สมาพันธ์นัก นสพ.ปรับโครงสร้างรับสื่อยุคดิจิทัล

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประชุมปรับโครงสร้างการบริหารและบทบาทให้สอดลองกับสถานการณ์วงการสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมอนุมัติจัดตั้งสำนักงานสมาพันธ์ และผู้อำนวยการบริหาร เพื่อประสานการทำงานให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น เลือก"มงคล บางประภา" เป็นประธานอีกสมัย

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย องค์กรรวม 10 สมาคมสื่อมวลชน จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ที่ประชุมได้เลือก นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานสมาพันธ์อีกสมัย ส่วนรองประธาน 4 คน ได้แก่ รองประธานคนที่ 1นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย รองประธานคนที่ 2 นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รองประธานคนที่ 3 นายไพฑูรย์ ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย รองประธานคนที่ 4 น.ส.จิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 

เลขาธิการ ได้แก่ นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และเหรัญญิก ได้แก่ น.ส.ปิยสุดา จันทรสุข อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยเสนอให้นายกสมาคมสมาชิก ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประธานสมาพันธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างสมาพันธ์ เพื่อดำเนินการยกร่างแก้ไขข้อบังคับสมาพันธ์ ตลอดจนแนวทางการทำงานและกิจกรรมในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับสมาคมสมาชิกมากยิ่งขึ้นเป็นการรองรับสถานการณ์วงการสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนเปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานสมาพันธ์และผู้อำนวยการบริหาร เพื่อดูแลการบริหารงานและประสานงานในสมาพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยแต่งตั้งให้นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์ เป็นผู้อำนวยการบริหาร

สำหรับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาคมสมาชิก จำนวน 10 สมาคม ได้แก่ 1.สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์2.สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 3.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 4.สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย 5.สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย 6.สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) 7.สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย 8.สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 9.สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย 10.สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย