3 สมาคมสื่อไทย-ลาว ร่วมพัฒนาทักษะหารายได้ออนไลน์

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีสื่อสารเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ ส่งผลให้การทำงานของสื่อมวลชน และองค์กรสื่อทั้งหลายต้องปรับตัวให้ทันท่วงที ทั้งด้านการนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางออนไลน์แพลตฟอร์ม รวมถึงธุรกิจการหารายได้รูปแบบใหม่ การเตรียมพร้อมและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นประสบการณ์ใหม่และความท้าทายที่องค์กรสื่อทั่วโลกต้องเผชิญ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว ตระหนักถึงกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสื่อ จึงร่วมกันจัดทำ ”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเพิ่มรายได้ผ่าน Online Platform สำหรับสื่อมวลชนลาว”  เพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะ ปรับกลยุทธ์การทำงาน แนวคิดการหารายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับองค์กรสื่อมวลชนใน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว จำนวน 30 คน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดเตรียมทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรสื่อชั้นนำของประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้ในภาคธุรกิจ การหารายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สื่อมวลชนลาวมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการหารายได้ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม ตลอดจนเข้าใจวิธีการผลิตเนื้อหาที่สามารถสร้างรายได้ในแต่ละแพลตฟอร์ม รูปแบบการอบรมเป็นเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สื่อมวลชนลาวมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน พัฒนาทักษะได้อย่างเต็มที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ได้กับการปฏิบัติงานจริง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเพิ่มรายได้ผ่าน Online Platform สำหรับสื่อมวลชนลาว ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้และทักษะการทำงานด้านสื่อสารมวลชนแล้วยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพระหว่างสื่อมวลชนไทยและลาว โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG), บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR), บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท บิ๊กบลูเอเจนซี่ลาว จำกัด