สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

ภาพบรรยากาศงานสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒

หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

๑๕ พ.ย. ๖๒ ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติกล่าวเปิดงาน และ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหาร ร่วมมอบของระลึกให้กับ รศ.ดร.วิลาสินีในโอกาสที่ร่วมกันจัดงานสัมมนาในครั้งนี้

คณะผู้จัดงานสัมมนาฯ ถ่ายรูปร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง องค์ปาฐกถา ในการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติกล่าวเปิดงานสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก ธนิสรา เรืองเดช  Ceo & Co-founder  Punch Up วิทยากร TED TALK นวัตกรรมเปลี่ยนโลก กรณี ปลาทูและแนวคิด ธีระ กนกกาญจนรัตน์  ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO บริษัท Arincare วิทยากร TED TALK นวัตกรรมเปลี่ยนโลก กรณีระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกศ์เพื่อคนไทย รังสรรค์ พรมประสิทธิ์       ประธานกรรมการบริหารบริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด วิทยากร TED TALK นวัตกรรมเปลี่ยนโลก สรุปเนื้อหาช่วงเช้า โดย อาจารย์ภัทราวดี  ธีเลอร์   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และดร. เอกพล  เธียรถาวร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อภิปราย หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลกวารสารศาสตร์ โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย        (กรณี สุทธิชัย หยุ่นแบบเอไอ)  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา  (กรณีการตรวจสอบข่าวเท็จ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท LINE ประเทศไทย จำกัด และ ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ   (Data Journalistsm)  Co –Founder บุญมีแล็บ ผู้ดำเนินรายการ มณีนาถ อ่อนพรรณา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

สรุปเนื้อหาช่วงบ่าย ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  มงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  หทัยรัตน์  ดีประเสริฐ รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ดร. เอกพล  เธียรถาวร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และอาจารย์ภัทราวดี  ธีเลอร์   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์