ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดข่าวยอดเยี่ยม ภาพข่าวยอดเยี่ยมและข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติ ประจำปี2565

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง   การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว - ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจำปี 2565

เนื่องในโอกาสวันนักข่าว 5 มีนาคม  2566  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มีโครงการจัดประกวดข่าว และภาพข่าว  ชิงรางวัล "อิศรา อมันตกุล" ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565  ขึ้น  อันเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องมาทุกปี    เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณหนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน  อันจะยังผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมสืบไป

โดยในปีนี้จะมีการจัดประกวดรวม 5 ประเภท คือ

1. ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล สำหรับสื่อหนังสือพิมพ์  2. ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล สำหรับสื่อหนังสือพิมพ์  3.ข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  สำหรับสื่อออนไลน์  4.ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  สำหรับสื่อออนไลน์  และ 5. ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

สำหรับการจัดประกวดข่าวและภาพข่าว  ประจำปี 2565 มีประเภทรางวัล ดังนี้

1. ประเภท ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล   สำหรับสื่อหนังสือพิมพ์

1.1       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 รางวัลยอดเยี่ยม

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

1.2       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 รางวัลชมเชย

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2. ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  สำหรับสื่อหนังสือพิมพ์

2.1       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 รางวัลยอดเยี่ยม

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2.2       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 รางวัลชมเชย  

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

3. ประเภท ข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  สำหรับสื่อออนไลน์

3.1       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมประจำปี 2565 รางวัลยอดเยี่ยม

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

3.2       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 รางวัลชมเชย        

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000. บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

4. ประเภท ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  สำหรับสื่อออนไลน์

4.1       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมประจำปี 2565 รางวัลยอดเยี่ยม

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

4.2       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 รางวัลชมเชย        

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000. บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

5 ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  แบ่งเป็น

5.1       รางวัล  ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดีเด่น ประจำปี 2565 รางวัล ดีเด่น

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ  30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

5.2       รางวัล  ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดีเด่น ประจำปี 2565 รางวัล ชมเชย

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ  10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

1.  ข่าว และ ภาพข่าว  ที่ส่งเข้าประกวด  จะต้องมีบรรณาธิการขององค์กรสื่อที่สังกัดทำหนังสือรับรองการส่งประกวด(สังกัดสื่อออนไลน์จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 1.ที่ตั้งของสำนักงาน  2. ชื่อผู้บริหาร  3.ชื่อผู้ลงทะเบียนเวบไซต์    4. ชื่อผู้รับผิดชอบทางเทคนิคของเวบไซต์ )

2.  ข่าว ข่าวออนไลน์ ข่าวสิ่งแวดล้อม สามารถส่งประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวน  และข่าวเดียวกันสามารถส่งประกวดชิงรางวัลได้ทั้งรางวัลข่าวยอดเยี่ยม ข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล  รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่จะต้องแยกประเภทให้ชัดเจน

3.  ข่าว  ที่ส่งประกวด รางวัลข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล  ให้ปฏิบัติดังนี้

3.1 กรณีหนังสือพิมพ์ให้จัดทำสำเนาข่าวนั้นเรียงลำดับตามวันเวลา  โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ  พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ4  จัดเรียงใส่แฟ้ม จำนวน 14 ชุด

3.2 กรณีข่าวออนไลน์ ให้จัดทำสำเนาข่าวเรียงลำดับตามวันเวลา  โดยระบุวันที่โพสต์ข่าวทุกชิ้น พร้อมส่งบทย่อข่าวโดยมีเนื้อหาดังนี้  ชื่อข่าวอะไรนำเสนออะไรบ้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ วัตถุประสงค์ของข่าวคืออะไร รายงานข่าวกี่ครั้ง พร้อมส่ง link ข่าว นำเสนอข่าวรูปแบบอะไรบ้าง ผลกระทบต่อสังคมเป็นข่าวและสารคดีเชิงข่าว พิมพ์มาจำนวน 14ชุด พร้อมส่งอีเมล์มาที่  tjareporter@gmail.com

4. ข่าว ที่ส่งประกวด รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ให้ปฏิบัติดังนี้

            4.1 กรณีสื่อสิ่งพิมพ์ ให้จัดทำสำเนาข่าวเรียงลำดับตามวันเวลา  โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ  พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ4  จัดเรียงใส่แฟ้ม จำนวน 10 ชุด

            4.2 กรณีข่าวออนไลน์ ให้จัดทำสำเนาข่าวเรียงลำดับตามวันเวลา  โดยระบุวันที่โพสต์ข่าวทุกชิ้น  พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ4  พร้อมระบุ link ข่าว ส่งไฟล์มาที่อีเมล์ tjareporter@gmail.com และ thaisej@outlook.com 

5.  กรณีส่งข่าวเดียวกันเข้าประกวดชิงรางวัลทั้ง 3 ประเภท รางวัลข่าวยอดเยี่ยม รางวัลข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ผู้ส่งจะต้องทำแฟ้มสำเนาแยกต่างหากตามจำนวนชุดที่ระบุไว้ในแต่ละประเภท

6.  ข่าว และภาพข่าว ที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท  จะต้องเป็นข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อแต่ประเภทขององค์กรนั้น   ด้วยภาษาไทย  หรือ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2565  ถึง  วันที่ 31 ธันวาคม 2565  สำหรับข่าวภาษาต่างประเทศ  ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย

7. ภาพข่าวที่ส่งประกวดชิงรางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม สำหรับหนังสือพิมพ์ และรางวัลภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม สำหรับสื่อออนไลน์ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ภาพเดียวกันสามารถส่งประกวดได้  1 ประเภทเท่านั้น  ให้อัดขยายภาพข่าว  ขนาด 8 คูณ  12 นิ้ว  จำนวนภาพละ 1 ภาพ กรณีภาพข่าวหนังสือพิมพ์ให้แนบหนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์ หรือ สำเนาหน้าหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์  กรณีภาพข่าวออนไลน์ให้แนบลิงค์ภาพข่าวที่หน้าเว็บไซต์สำนักข่าวที่ส่งประกวด  พร้อมไฟล์ภาพดิจิตอลมาด้วย โดยมีขนาดไฟล์ภาพตั้งแต่ 1 เมกกะไบต์ขึ้นไป และต้องเป็นไฟล์ภาพข่าวจากการถ่ายภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้ภาพจากการทำสำเนาภาพ (capture) จากไฟล์วิดีโอ  ห้ามปรับแต่งเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในภาพข่าว แต่สามารถปรับแสงและปรับสัดส่วนภาพได้ ไฟล์ภาพจะต้องมีโปรไฟล์(ICC)  โดยให้ส่งผลงานภาพข่าวพร้อมข้อมูลภาพ ประกอบด้วย ชื่อภาพ ชื่อช่างภาพ ชื่อสังกัด วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ หรือนำเสนอภาพบนสื่อเว็บไซต์ออนไลน์ บรรยายเหตุการณ์ ติดไว้ด้านหลังภาพ และส่งทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com

8.  .  ส่งผลงานประกวด  ข่าว  ภาพข่าว และ ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมจดหมายรับรองจากหน่วยงาน มาที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น เลขที่ 511 ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 2  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 (ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)   โทร. 0-2668-9422  โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันศุกร์ที่ 27  มกราคม 2566 เป็นวันสุดท้าย

หลักเกณฑ์การให้รางวัล

- หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

1. จะต้องเป็นข่าวจริง  มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง และไม่มีอคติ

2. จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมแก่ผู้อ่านทุกวัย

3. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น  คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

- หลักเกณฑ์  ภาพข่าวยอดเยี่ยม

1. จะต้องเป็นภาพมีลักษณะที่เรียกว่า ภาพข่าว เป็นภาพที่มีความสมบูรณ์ในตัวทำให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายใต้ภาพ(Pictorial) และมีเทคนิคที่ดี มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์

2. เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์หรืออยู่บนเว็บไซต์สำนักข่าวจริง

3. เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย

4. ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ และห้ามดัดแปลงแก้ไขหรือตัดต่อภาพที่ส่งประกวด

5. ต้องเป็นภาพข่าวที่แสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ รวมทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ ทั้งด้านเนื้อหาและศิลปะการถ่ายภาพ

6. เป็นภาพข่าวที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว

7. ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลก็ได้

การตัดสิน  ประกาศผล  และมอบรางวัล

1.  การตัดสิน ข่าว และ ภาพข่าว  แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสิน  แต่ละชุดแยกจากกันการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ 

2.  กรณีไม่มีข่าวหรือภาพข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น  คณะกรรมการตัดสินฯ  อาจให้ได้รับรางวัลชมเชย  หรือ  งดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้

3. การประกาศผลการตัดสิน  และการมอบรางวัล  จะมีขึ้นในวันที่  5 มีนาคม 2566

ประกาศมา ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดาวโหลดจดหมายเชิญและประกาศ