ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย CTJ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อเวลา10.30 น. วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ที่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 299 (สี่แยกการเรือน) เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ)ได้เชิญคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1.เรื่องประธานแจ้งหน้าที่ประชุมทราบ(เชิญร่วมงานวันนักข่าว 5 มีนาคม 2566) 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565 3. เรื่องรายงานสถานะการเงิน 4. เรื่องรับทราบความคืบหน้าการจดแจ้งเปลี่ยนธรรมนูญ ชื่อและโลโก้ใหม่ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, (ซึ่งจะใช้ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566) 5. เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดบทบาทและทิศทางสมาพันธ์ฯ ในอนาคต 6. เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน งานประจำปีสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ (การมอบรางวัลหน่วยงานที่การสนับสนุนการทำงานขององค์กรสื่อมวลชนดีเด่น), 7. เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามหนังสือ MOU ที่ลงนามกับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน, 8. เรื่องพิจารณาความคืบหน้าของการจัดทำวารสารประจำปี สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 9. เรื่องรับทราบความคืบหน้ากิจกรรมขององค์กรสมาชิก 10 องค์กรสมาคมฯ, และ 10 เรื่องอื่นๆ

โดยในการประชุมได้มีการหารือในวาระต่างๆ รวมทั้งได้มีมติแต่งตั้งนายสุวัฒน์ ทองธนากุล เป็นประธานคณะทำงาน กำหนดบทบาทและทิศทางของสมาพันธ์ฯในอนาคต นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งนายเทพชัย หย่อง อดีตประธานสมาพันธ์นักหนังสื่อพิมพ์แห่งอาเซียนมาเป็นประธานคณะทำงานดำเนินการตามหนังสือ MOU ที่ลงนามกับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนอีกด้วย

สำหรับคณะกรรมการ บริหารสมาพันธ์เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ นายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธานสมาพันธ์ฯ, นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาพันธ์ฯ, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ผู้อำนวยการสมาพันธ์ฯ, นางสาวปิยสุดา จันทรสุข เหรัญญิกสมาพันธ์, นายสายัณห์ พรนันทารัตน์ กรรมการ, นายกรวิวัฒน์ โพธิ์พรพัฒน์ กรรมการ, นายกฤตนวพรรณ วชิรบ้านกลาง กรรมการ, น.ส.ปัทมา นามวงษา กรรมการ, นายกฤษติน นิลมานนท์ เจ้าหน้าที่สมาพันธ์, และ น.ส.ปนัดดา เหล่าชูวงศ์ ผู้จัดการสมาพันธ์, เข้ามาร่วมประชุมฯในนามองค์กรสมาชิกประกอบด้วย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประไทย, สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, และสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย, เป็นต้น

#สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(CTJ.)