PIM มอบทุนปริญญาโทให้สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ปี2567

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นปีที่ 6 โดยในปี 2567 จะมอบทุนการศึกษาวิชาชีพสายสื่อมวลชน หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จำนวน 1 ทุน (ทุนเต็มจำนวน) ให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงมาที่สมาคมฯ ภายใน 1 พฤษภาคม 2567 ทาง tjareporter@gmail.com (ส่งประวัติ หลักฐานการศึกษา และใบรับรองการเป็นพนักงาน)

โดยมีขั้นตอนและกำหนดการสมัคร

 • กรอกใบสมัครผ่าน website:
  https://intranet.pim.ac.th/stuprofile/graduate/
 • ส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ผู้ประสานงานสมาคมฯ tjareporter@gmail.com
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ –1 พฤษภาคม 2567
 • เข้าสอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
 • ปฐมนิเทศ 25 พฤษภาคม 2567
 • เปิดเรียน 8 มิถุนายน 2567
  สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับทุนดังกล่าวมีจำนวน 5 คน ดังนี้ รับทุนปี 2562 ได้แก่นางสาวนันทพร ทาวะระ และนายจักรพงษ์ โกไศยกานนท์ (ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการออกแบบจุดสัมผัสผู้ชมรายการเมืองไทยใหญ่อุดม) รับทุนปี 2563 ได้แก่นางสาวกมลพร วรกุล และนายอรรถชยา โทนุศิษย์ และรับทุนปี 2564 ได้แก่นางสาวพีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์ ปี 2565 ไม่มีผู้ใดได้รับทุน 2566 ไม่มีผู้ใดได้รับทุน

เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย

 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. เอกสารอื่นๆถ้ามี เช่น หนังสือรับรองการทำงาน / สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาปริญญาบัตร