สสพ.จัดอบรมเขียนข่าว ให้เครือข่ายคนทำงานด้านคนพิการ

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) จัดอบรมเขียนข่าว สกู๊ป บทความให้เครือข่ายคนทำงานด้านคนพิการ พญ.วัชรา ผ.อ.สสพ.ชี้ สร้างอาวุธด้านการสื่อสารสาธาณะเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับคนพิการที่ยังขาดโอกาส พร้อมเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายคนทำงานด้านคนพิการได้สร้างสื่อที่เป็นของตนเอง

สืบเนื่องจากกระแสยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านสภาวะเศรษฐกิจ สังคม องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ และสิ่งที่สำคัญที่หลายหน่วยงานแทบจะปฏิเสธไม่ได้คือการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนั้นได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการทำงานของหลายหน่วยงานและหลายองค์กร ด้วยเหตุนี้สถานบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.) จึงได้ร่วมมือกับนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารสาธารณะให้แก่เครือข่ายคนทำงานด้านคนพิการ ที่ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมรอยัลเจมส์จังหวัดนครปฐมในวันที่ 2-4 เมษายน 2553

โดยการอบรมในครั้งนี้นั้นได้มีตัวแทนเครือข่ายคนทำงานด้านคนพิการหลากหลายองค์กรเข้าร่วมรับการอบรมเป็นจำนวนมากอาทิ ชมรมโคลบอลแคมปัส จ.เชียงใหม่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สมาคมคนพิการจังหวัดนครพนม เครือข่ายศิลปะดนตรีเพื่อคนพิการ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ IL กทม. ผู้แทนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้แทนสถาบันสุขภาพวิถีไทย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานของสสพ.

 พ.ญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการกล่าวว่า การจัดการอบรมในครั้งนี้นั้นทางสสพ. ต้องการให้เครือข่ายคนทำงานได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ด้านการสื่อสารสาธารณะ เพราะในอนาคตการสื่อสารจะกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรที่ทำงานด้านสังคมสามารถเผยแพร่การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ เพราะถึงแม้สื่อมวลชนจำนวนมากจะให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับคนพิการและหน่วยงานที่ทำงานด้านคนพิการ แต่ก็ยังมีเรื่องราวและข้อเท็จจริงอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้รับการบอกเล่าเพื่อสร้างความรับรู้ที่ดีงามร่วมกันของคนในสังคม

“สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดหากคนพิการหรือองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านคนพิการสามารถเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับตนเอง หรือการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการได้ สิ่งนี้จะกลายเป็นเครื่องมือและกลายเป็นอาวุธที่เป็นกระบอกเสียงให้แก่คนพิการที่ยังขาดโอกาสได้อย่างดีอีกด้วย”ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการกล่าว

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการอบรมในครั้งนี้นั้น ทางสสพ.ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสาธารณะในนามกลุ่ม แสงดาวเติมฝันเข้าร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดกระบวนการในการเขียนข่าว สกู๊ป และบทความ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คนทำงานด้านคนพิการได้มีทักษะและความเชี่ยวชาญจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านข่าวอย่างแท้จริง โดยกระบวนการในการอบรมนั้นผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ฝึกปฏิบัติการทำข่าวและเขียนข่าวในสถานการณ์จริงพร้อมกับจัดทำหนังสือพิมพ์ทำมือด้วยตัวเองอีกด้วย

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////