“ชวรงค์”นั่งประธานสภาสื่อมวลชนฯ ชุดแรก

“ชวรงค์”นั่งประธานสภาสื่อมวลชนฯ ชุดแรก

สภาการสื่อมวลชนฯ เลือก “ชวรงค์” เป็นประธานคนแรก เดินหน้าภารกิจใหญ่กำกับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนในยุคหลอมรวม  

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกประธาน และรองประธาน การตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ พร้อมกับการรับมอบงานจากคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9

ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้กรรมการที่มีอาวุโสสูงสุด ได้แก่ นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ กรรมการจากหนังสือพิมพ์ซินจงเอี๋ยน ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยวาระแรกเป็นการเลือกประธานสภาการสื่อมวลชนฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติคนแรกด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากนั้น นางสาวผุสดี ได้มอบหมายให้นายชวรงค์ ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมตามวาระ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งต่างๆ ประกอบด้วย รองประธานสภาฯ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นรองประธานฯ คนที่หนึ่ง นายวีรศักดิ์ โชติวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นรองประธานฯ คนที่สอง และนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว จากเชียงใหม่นิวส์ ออนไลน์ จ.เชียงใหม่ เป็นรองประธานฯ คนที่สาม

สำหรับตำแหน่งเลขาธิการ ได้แก่ นายชาย ปถะคามินทร์ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นรองเลขาธิการคนที่ 1 และ นายภูวสิษฏ์ สุขใส จากหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส จ.สงขลา เป็นรองเลขาธิการ คนที่ 2 ส่วนตำแหน่งเหรัญญิก ได้แก่ นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ จากบ้านเมืองออนไลน์ 

ที่ประชุมยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม จำนวน 9 คน ได้แก่ 1. นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ จากสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 2. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 3. นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ จากหนังสือพิมพ์ประชามติ จ.ตราด 4. นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านสื่อมวลชน 5. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 6. นายวีรศักดิ์ โชติวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 7. นายสมชาย หอมลออ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 8. นายอุดมธิปก ไพรเกษตร อดีตผู้อำนวยการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ 9. รศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สำหรับคณะอนุกรรมการในคณะต่างๆ ที่ประชุมมีมติให้ตั้งประธานคณะอนุกรรมการ 4 ฝ่าย โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ แต่งตั้งให้นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ แต่งตั้งให้ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ แต่งตั้ง นายกวี จงกิจถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านสื่อมวลชน เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งให้ นายสวิชย์ บำรุงสุข จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นประธาน  

จากนั้นเป็นการรับมอบงาน โดยคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ได้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 1 พร้อมกับฝากเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของสื่อมวลชน ที่จะต้องยึดถือเป็นหลักในการทำงาน รวมถึงการลดข้อขัดแย้งในสังคมไทยที่มีปัญหาอยู่ ขณะที่ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติคนแรก กล่าวว่า สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ยังต้องมีภารกิจที่ต้องดำเนินการเร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับจริยธรรม รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปโดยจะต้องพัฒนาให้ครอบคลุมถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนงไม่เฉพาะสื่อใดสื่อหนึ่ง