อบรมหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ (Digital Storyteller by Mobile Phone)”

อบรมหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ (Digital Storyteller by Mobile Phone)” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในวันอาทิตย์ที่ 24  พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30-16.00 น. ณ  ห้อง 1111C ชั้น 11  อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม